Wyświetlenie artykułów z etykietą: korepetycje angielski

    Jako, że żyjemy w XXI wieku - jest naturalne i oczywiste, że powinniśmy korzystać z narzędzi i technologicznych rozwiązań, które wspomagają, wzbogacają, urozmaicają i czynią proces nauczania, przyswajania i zapiętywania nowej wiedzy po prostu lepszym, łatwiejszym i bardziej przystępnym.

    Dlatego moi uczniowe korzystają z takich aplikacji jak:

Memrise

Anki

Supermemo

BBC Hearing English

Evernote

a bardziej zaawansowani - z takich aplikacji jak:

Umano

TED

BBC News.

    Podczas moich zajęć jest zasadą, że słownictwo z każdego spotkania jest zapisywane w plikach tekstowych udostępnionych w chmurze (Google Drive), dzięki czemu każdy uczeń ma do nich dostęp w każdej chwili - z telefonu, tabletu czy poprzez przeglądarkę internetową.
Na tej zamej zasadzie każdy mój klient ma bezpośredni dostęp do podręczników i materiałów z zajęć (nagrania audio, materiały w formacie pdf).

    Korzyści z takiego systemu współdzielenia się wiedzą jest wiele:

- bezpośredni i błyskawiczny dostęp do materiałów w każdej chwili za pomocą internetu

- brak konieczności martwienia się o zagubione materiały i notatki - wszystko zapisywane jest w chmurze

- lepsza organizacja nauki

- możliwość uczenia się za pośrednictwem telefonu, np. w kolejce po kiszone ogórki czy w poczekalni gabinetu dentystycznego, czy w każdej innej lokalizacji, nawet gdy ma się tylko 5 minut na naukę

    Kolejną korzyścią i funkcjonalnością jest natychmiastowy dostęp do chmury. Każdy mój klient w oddzielnym pliku zapisuje wszelkie pytania i wątpliwości jakie ma odnośnie swojej nauki, języka angielskiego, czegoś co zdarzyło mu się napotkać w pracy czy podczas oglądania filmu. Dzięki synchronizacji z chmurą, takie pytania nie giną, nie zostają zapomniane i możemy je szczegółowo przedyskutować podczas najbliższego spotkania.

 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

Dział: Porady/nauka

Inicjacja żartu przedwstępnego(żart z brodą):

Dziewczyna poszła do lekarza z problemem nocnego moczenia. Po standartowych pytaniach, lekarz poprosił, żeby się rozebrała i stanęła na rękach przed dużym lustrem. Pacjentka, nieco zdezorientowana, wykonała polecenie. Następnie lekarz poprosił, żeby rozłożyła nogi i gdy to zrobiła położył swoja głowę na jej miejscu intymnym. Po chwili usłyszała zadowolone "O tak, nieźle, mhm, tak, tak" i lekarz poprosił, żeby sie ubrała. Jako zalecenie powiedział, że pije zbyt dużo płynów przed snem, stąd jej problem. Zdziwiona dziewczyna spytała co z tymi ćwiczeniami przed lustrem?
"A to" odpowiedział lekarz.
"Moja żona ma rację, z brodą mi do twarzy"

 

Dziś o prezentacjach, ale broda żartobliwa na poprawę humoru:)

 

A oto kolejna część słownictwa przydatnego podczas prezentacji:

 

It will take about 20 minutes to cover these issues. 

Omówienie tych kwestii zajmie około 20 minut

This won’t take more than … 
To nie zajmie więcej niż…

 

Handouts – Materiały dla słuchaczy

Does everybody have a handout / brochure / copy of the report? 
Please take one and pass them on.

- Czy każdy ma materiały/broszurę/kopię raportu? Proszę wziąć jeden i podać dalej

Don’t worry about taking notes. I’ve put all the important statistics on a handout for you.

- Proszę się nie martwić o notowanie. Umieściłem wszystkie istotne dane statystyczne w materiałach dla państwa.

I’ll be handing out copies of the slides at the end of my talk.
Będę wręczał kopie slajdów po koniec mojego wystąpienia.

I can email the PowerPoint presentation to anybody who wants it.
Mogę przesłać mailem prezentację w Power Point’cie każdemu kto będzie zainteresowany

 

Questions – Pytania

There will be time for questions after my presentation. 
- Po mojej prezentacji – będzie czas na pytania

We will have about 10 minutes for questions in the question and answer period.
Będziemy mieli około 10 minut na pytania podczas “Pytań i Odpowiedzi”

If you have any questions, feel free to interrupt me at any time.
Jeśli macie jakieś pytania – nie krępujcie się przerwać mi w dowolnym momencie

Feel free to ask questions at any time during my talk.
Nie krępujcie się zadawać mi pytania podczas mojego wystąpienia

 

Effective openings – Efektowne rozpoczęcie prezentacji

 

Rhetorical questions – Pytania retoryczne

Is market research important for brand development?
Czy badania rynku są istotne dla rozwoju marki?

Do we really need invest in marketing?
Czy naprawdę musimy zainwestować w marketing?

 

Interesting facts – Interesujące fakty

According to an article I read recently, …
Według artykuły, który niedawno czytałem…

Did you know that … ?
Czy wiedzieliście, że…

I’d like to share an amazing fact / figure with you.
Chciałbym podzielić się z wami zdumiewającym faktem/liczbą

 

Stories and anecdotes – Historie i anegdoty

I remember when I attended a meeting in Paris, …
Pamiętam, kiedy uczestniczyłem w spotkaniu w Paryżu…

At a conference in Madrid, I was once asked the following question: …
Na konferencji w Madrycie zadano mi raz takie pytanie:…

 

cdn…

wersja pdf: https://app.box.com/s/kche5yrxka11d4y519n6

wchodźcie na:

 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Brodaty Lucas

Podczas nauki języka angielskiego warto z czasem zwrócić uwagę na płynność wypowiedzi i w przypadku osiągnięcia komunikatywności w języku wzbogacić swoją wypowiedz o np. poniższe słowa:

 

Linking Words – czyli słowa pomagające łączyć elementy wypowiedzi.


Accordingly – zatem, odpowiednio
The cost of materials rose sharply last year. Accordingly, we were forced to increase our prices.
After all – przecież, w końcu, ostatecznie
So you made it after all!


All the same – mimo to; mimo wszystko; niezależnie od tego
He’s not very reliable, but I like him all the same.


Although/Even though – mimo, pomimo że, choć, chociaż
Although the sun was shining it wasn’t very warm.


Anyway – w każdym razie, i tak; poza tym; jednak(że), mimo to; przynajmniej, w każdym razie
The water was cold but I took a shower anyway.


As a matter of fact – właściwie, prawdę mówiąc
‘I suppose you’ll be leaving soon, then?’
‘No, as a matter of fact I’ll be staying for another two years.’


As a result – w rezultacie, w konsekwencji, w efekcie


As opposed to – w przeciwieństwie do, przeciwnie do
200 attended, as opposed to 300 the previous year.


As well as – tak dobrze jak, zarówno
They sell books as well as newspapers.


At any rate – w każdym razie
I may be away on business next week but at any rate I’ll be back by Friday.


At least – przynajmniej, co najmniej
It works, at least I think it does.

Besides – ponadto, do tego, oprócz, poza
Besides working as a doctor, he also writes novels in his spare time.


Broadly speaking/generally speaking – ogólnie mówiąć, ogólnie rzecz biorąc
Generally speaking, the more you pay, the more you get.


By and large – w zasadzie; ogólnie mówiąc; najczęściej
By and large, I enjoyed my time at school.


Consequently – w rezultacie, w konsekwencji
This poses a threat to agriculture and the food chain,
and consequently to human health.


Despite the fact that – pomimo tego, że
She was good at physics despite the fact that she found it boring.


Even so – mimo wszystko, mimo to
There are a lot of spelling mistakes; even so, it’s quite a good essay.


For a start/first of all/in the first place/for one thing – po pierwsze
‘Why don’t you get a car?’ ‘Well, for one thing, I can’t drive!’


For that reason – z tego powodu


Furthermore – ponadto
He said he had not discussed the matter with her.
Furthermore, he had not even contacted her.


Having said that – to powiedziawszy
I sometimes get worried in this job. Having said that, I enjoy doing it, it’s a challenge.


Hence – odtąd, stąd, (a) więc
We suspect they are trying to hide something,
hence the need for an independent inquiry.


However – jednak(że), choć, żeby, jakkolwiek
We thought the figures were correct. However, we have now discovered some errors.

In addition – w dodatku, na dodatek, dodatkowo
There is, in addition, one further point to make.


In addition to – ponadto, oprócz
In addition to these arrangements, extra ambulances will be on duty until midnight.


In contrast – natomiast, w przeciwieństwie do, przeciwnie do
The company lost $7 million this quarter in contrast to a profit of $6.2 million a year earlier.

In turn – w zamian, z kolei
Increased production will, in turn, lead to increased profits.


Indeed – rzeczywiście; istotnie; a nawet, a co więcej; naprawdę
I don’t mind at all. Indeed, I would be delighted to help.


Moreover – ponadto, poza tym
A talented artist, he was, moreover, a writer of some note.


Nevertheless/none the less – niemniej jednak, jednakże, pomimo tego, jednak
There is little chance that we will succeed in changing the law. Nevertheless, it is important that we try.


On the contrary – (wręcz) przeciwnie
‘It must have been terrible.’ ‘On the contrary, I enjoyed every minute.’


On the other hand – z drugiej strony
On the one hand they’d love to have kids, but on the other hand, they don’t want to give up their freedom.


On the whole – ogólnie; generalnie
On the whole, I’m in favour of the idea.


On top of that – na domiar złego, co więcej
On top of that, my car’s been stolen.

Owing to – z powodu, ponieważ…; w związku z tym, że…
The game was cancelled owing to torrential rain.


Still – wciąż, nadal, jeszcze, mimo to
We searched everywhere but we still couldn’t find it.


Thus – w ten sposób, tak oto, stąd, tak więc, jak dotąd, dotychczas
We do not own the building. Thus, it would be impossible for us to make any major changes to it.


To a large/some/certain extent – w dużym, pewnym, pewnym(ale konkretnym, określonym) stopniu

To be perfectly honest – mówiąc szczerze
To be perfectly honest, I didn’t want to go anyway.


To make the matters worse – na domiar złego
And then, to make matters worse, his parents turned up.


To put it in another way – innymi słowy
He was too trusting—or, to put it another way, he had no head for business.


To tell the truth – prawdę mówiąc
To tell the truth, I fell asleep in the middle of her talk.


What’s more – co więcej
You’re wrong, and what’s more you know it!


Whereas – podczas gdy
Some of the studies show positive results, whereas others do not.


While – choć, chociaż, tak długo jak, podczas gdy
While Tom’s very good at science, his brother is absolutely hopeless.

 

wsiadajcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/


Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator
zadaje kursantowi pytanie:
- Ma pan skrzyżowanie równorzedne. Tu jest pan w samochodzie osobowym, tutaj tramwaj, a tu karetka na sygnale. Kto przejedzie pierwszy ?
- Motocyklista - odpowiada pytany.
- Panie, co pan wygadujesz -
warczy zły egzaminator - Toż przeciez mówie, jest pan, tramwaj i karetka.
Skąd wział się motocyklista ?
- A cholera ich wie, skąd oni sie biorą...

 

Czyli dziś pierwsza część MEGA słownika pojęć mechanicznych angielsko-polskich

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

A

spark advance - kąt wyprzedzenia zapłonu
alternator - alternator
AWD (All Wheel Drive) - napęd na wszystkie koła
ALS (Anti Lag System) - system podtrzymywania ciśnienia doladowania
Air Flow Sensor - przepływomierz powietrza
armrest - podłokietnik
antenna AmE - antena
antifreeze - zimowy (niezamarzający)
aerial BrE - antena
shock absorber - amortyzator
axle - oś
alloy wheels, alloys - felgi aluminiowe
amplifier - wzmacniacz
AT - automatyczna skrzynia biegów
naturally-aspirated (N/A) - wolnossący


B


boot BrE - bagażnik
tire balancing - wyważanie koła
braking-force - regulator kolektor siły hamowania
backfiring - wybuch mieszanki w kolektorze (strzał)
eddy current brake - hamulec elektrowirowy
overrun brake - hamulec najazdowy
beacon lamp - kogut (światło ostrzegawczy na dachu)
disc brakes - hamulce tarczowe
battery - akumulator
low beam - światła mijania (krótkie)
high beam - światła drogowe (długie)
dead battery - rozładowany akumulator
battery cables - kable zapłonowe
bearing - łożysko
ball bearing - łożysko kulkowe
slide bearing - łożysko ślizgowe
rolling bearing - łożysko toczne
lap belt - pas biodrowy
drum brakes - hamulce bębnowe
break-in - docieranie silnika
anti-sway bar, anti-roll bar - stabilizator
boost turbo - doładowanie
boost pressure - ciśnienie doładowania
bulb - żarówka
bumper - zderzak
speed bump - śpiący policjant (próg zwalniający)
bonnet - maska
blinker AmE - kierunkowskaz
bleeding - odpowietrzanie układu (np. hamulcowego)
blind spot - martwy punkt
cylinder block - blok silnika
blower - kompresor
bolt on - przykręcany
body - nadwozie
master brake cylinder - pompa hamulcowa
brake lines - przewody hamulcowe