Wyświetlenie artykułów z etykietą: english with lucas

piątek, 21 listopad 2014 00:00

Legal English - słownictwo prawnicze po angielsku

Mam tak niskie mieszkanie, że mogę jeść tylko naleśniki.

Czy mogę kogoś za to pozwać?
Dziś odrobinę słownictwa prawniczego.

Legal English

adwokat - attorney       

adwokat występujący w sądzie - barrister         

akt notarialny - notarial deed   

akt ustanowienia spółki - certificate of incorporation   

akt założycielski - memorandum of association

akty rejestrowe - registration files         

biuro usług prawniczych - law centre    

cel działalności spółki - objects of a company   

czynność nagła - urgent action 

darczyńca - donor          

data stempla pocztowego - date of the postal mark     

data zarejestrowania spółki - date of incorporation      

darowizna - donation   

doręczyć pisma - to serve documents   

hipoteka - mortgage     

kodeks - code  

kodeks cywilny - civil code         

kodeks karny - penal code         

koszty procesowe – law costs  

koszty sądowe - legal costs       

Krajowy Rejestr Sądowy - National Court Register         

księga wieczysta - land and mortgage register                 

naruszenie prawa - breach of law          

nazwa handlowa - trade name

notariusz - notary          

obdarowany - donee   

powstanie spółki - formation of a partnership 

prawo autorskie - copyright law              

prawo cywilne - civil law             

prawo handlowe - mercantile law          

prawo kanoniczne - canon law 

prawo karne - criminal law         

prawo majątkowe - law of property     

prawo międzynarodowe - international law      

prawo o spółkach - company law           

prawo powszechne - common law        

prawo rzymskie               - Roman law    

prawo własności – property law

prawo wspólnotowe - community law 

prawo zwyczajowe - case law  

prawo zwyczajowe - customary law      

prawodawstwo - law-making   

prawomocność - validity in law

przepis - regulation       

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń - Council of the Bars and Law Societies             

sąd - law court 

umowa - agreement     

zdolność do czynności prawnych - capacity for legal actions      

zdolność prawna - legal capacity

 

wersja pdf:

http://www.multiupload.nl/16890OA5WT

lub

https://app.box.com/s/kuf2l3pja0n3p9o28ju7

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Całą noc nie spałem, usiłując sobie przypomnieć czy choruję na amnezję, czy na bezsenność…

W międzyczasie postanowiłem dla was przygotować moje drogie Robaczki trochę słownictwa biznesowego. Spodziewajcie się kolejnych część Business English vocabulary w kolejnych dniach.

Wagwan!!! Check yourself! A-ha.

 

Business English Vocabulary – Selling

 

After-sales service – obsługa posprzedażowa

Buyer - kupujący

Vendor - sprzedający

Salesperson - sprzedawca

Client - klient

Close the deal – dobić targu

Customer - klient

Cold call – próba sprzedaży telefonicznej nieznanym osobom

Deal – interes, umowa, transakcja handlowa

Discount - zniżka

Follow up – kontynuacja(np. relacji biznesowych), dalsza część

Guarantee - gwarancja

In bulk - hurtowo

Objection – zastrzeżenie, sprzeciw

Overcome - przezwyciężyć

Product - produkt

Service - usługa

Prospect – perspektywa, szansa, potencjalny klient

Representative - reprezentant

Retail - detal

Wholesale – hurt

 

Pdf:

https://app.box.com/s/0mguz12v8w8zgylb8zwl

 

Zapraszam po więcej na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Łukasz

poniedziałek, 10 listopad 2014 00:00

Rachunek zysków i strat po angielsku

Rachunek zysków i strat po angielsku

Księgowość i tabelki - to coś co napawa mnie egzystencjalnym lękiem i na czym się kompletnie nie znam.

Ale to, że się na czymś nie znam nie znaczy, że nie mogę przygotować na ten temat profesjonalnego zestawienia słownictwa:P

Zatem do nauki, drogie księgowe i bankowcy:

1 - aktywa

Lp. Tytuł No. Item
A AKTYWA TRWAŁE A FIXED ASSETS
I Wartości niematerialne i prawne I Intangible assets
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 R&D expenses
2 Wartość firmy 2 Goodwill
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 Other intangible assets
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4 Advances for intangible assets
II Rzeczowe aktywa trwałe II Tangible fixed assets
1 Środki trwałe 1 Tangible fixed assets in use
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) a land (including right to perpetual usufruct)
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej b buildings, premises, civil and water engineering structures
c urządzenia techniczne i maszyny c technical equipment and machines
d środki transportu D vehicles
e inne środki trwałe E other tangible fixed assets
2 Środki trwałe w budowie 2 Tangible fixed assets under construction
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 3 Advances for tangible fixed assets under construction
III Należności długoterminowe III Long-term receivables
1 Od jednostek powiązanych 1 From related parties
2 Od jednostek pozostałych 2 From other entities
IV Inwestycje długoterminowe IV Long-term investments
1 Nieruchomości 1 Real property
2 Wartości niematerialne i prawne 2 Intangible assets
3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 Long-term financial assets
a w jednostkach powiązanych A in related parties
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne długoterminowe aktywa finansowe - other long-term financial assets
b w pozostałych jednostkach B in other entities
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne długoterminowe aktywa finansowe - other long-term financial assets
4 Inne inwestycje długoterminowe 4 Other long-term investments
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe V Long-term prepayments
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 Deferred tax assets
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 Other prepayments
B AKTYWA OBROTOWE B CURRENT ASSETS
I Zapasy I Inventory
1 Materiały 1 Materials
2 Półprodukty i produkty w toku 2 Semi-finished products and work in progress
3 Produkty gotowe 3 Finished products
4 Towary 4 Goods
5 Zaliczki na dostawy 5 Advances for deliveries
II Należności krótkoterminowe II Short-term receivables
1 Należności od jednostek powiązanych 1 Receivables from related parties
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a trade receivables, maturing:
- do 12 miesięcy - up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy - above 12 months
b inne b other
2 Należności od pozostałych jednostek 2 Receivables from other entities
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a trade receivables, maturing:
- do 12 miesięcy - up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy - above 12 months
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń b receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits
c inne c other
d dochodzone na drodze sądowej d claimed at court
III Inwestycje krótkoterminowe III Short-term investments
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 Short-term financial assets
a w jednostkach powiązanych a in related parties
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - other short-term financial assets
b w pozostałych jednostkach b in other entities
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - other short-term financial assets
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne c cash and other pecuniary assets
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach - cash in hand and at bank
- inne środki pieniężne - other cash
- inne aktywa pieniężne - other pecuniary assets
2 Inne inwestycje krótkoterminowe 2 Other short-term investments
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe IV Short-term prepayments
AKTYWA RAZEM TOTAL ASSETS

2 - pasywa

Lp. Tytuł No. Item
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY A EQUITY
I Kapitał (fundusz) podstawowy I Share capital
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) II Called up share capital (negative value)
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) III Own shares (negative value)
IV Kapitał (fundusz) zapasowy IV Supplementary capital
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V Revaluation reserve
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI Other reserve capitals
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VII Previous years profit (loss)
VIII Zysk (strata) netto VIII Net profit (loss)
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) IX Write-off on net profit during the financial year (negative value)
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA B LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES
I Rezerwy na zobowiązania I Provisions for liabilities
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 Provision for deferred income tax
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 Provision for retirement and similar benefits
-długoterminowa -long-term
-krótkoterminowa -short-term
3 Pozostałe rezerwy 3 Other provisions
a -długoterminowe a -long-term
b -krótkoterminowe b -short-term
II Zobowiązania długoterminowe II Long-term liabilities
1 Wobec jednostek powiązanych 1 To related parties
2 Wobec pozostałych jednostek 2 To other entities
a kredyty i pożyczki a credits and loans
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych b arising from issuance of debt securities
c inne zobowiązania finansowe c other financial liabilities
d inne d Other
III Zobowiązania krótkoterminowe III Short-term liabilities
1 Wobec jednostek powiązanych 1 To related parties
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: a trade liabilities, maturing:
- do 12 miesięcy - up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy - above 12 months
b inne b Other
2 Wobec pozostałych jednostek 2 To other entities
a kredyty i pożyczki a credits and loans
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych b arising from issuance of debt securities
c inne zobowiązania finansowe c other financial liabilities
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: d trade liabilities, maturing:
- do 12 miesięcy - up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy - above 12 months
e zaliczki otrzymane na dostawy e received advances for deliveries
f zobowiązania wekslowe f bill-of-exchange liabilities
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń g tax, customs, insurance and other liabilities
h z tytułu wynagrodzeń h payroll liabilities
i inne i other
3 Fundusze specjalne 3 Special funds
IV Rozliczenia międzyokresowe IV Accruals
1 Ujemna wartość firmy 1 Negative goodwill
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 Other accruals
a długoterminowe a long-term
b krótkoterminowe b short-term
PASYWA RAZEM TOTAL LIABILITIES

3 - wariant kalkulacyjny

Lp. Tytuł No. Item
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: A Net revenues from sales of products, goods and materials, including:
- od jednostek powiązanych - - from related parties
I przychody netto ze sprzedaży produktów I net revenues from sales of products
II przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II net revenues from sales of goods and materials
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: B Cost of products, goods and materials sold, including:
- jednostkom powiązanym - to related parties
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów I Manufacturing cost of products sold
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów II Value of goods and materials sold
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) C Gross profit (loss) on sales (A-B)
D Koszty sprzedaży D Selling costs
E Koszty ogólnego zarządu E General and administrative costs
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) F Profit (loss) on sales (C-D-E)
G Pozostałe przychody operacyjne G Other operating revenues
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I Gain on disposal of non-financial fixed assets
II Dotacje II Subsidies
III Inne przychody operacyjne III Other operating revenues
H Pozostałe koszty operacyjne H Other operating expenses
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I Loss on disposal of non-financial assets
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II Revaluation of non-financial fixed assets
III Inne koszty operacyjne III Other operating expenses
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) I Profit (loss) on operating activities (F+G-H)
J Przychody finansowe J Financial revenues
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: I Dividend and profit sharing, including:
- od jednostek powiązanych - from related parties
II Odsetki, w tym: II Interest, including:
- od jednostek powiązanych - - from related parties
III Zysk ze zbycia inwestycji III Gain on disposal of investments
IV Aktualizacja wartości inwestycji IV Revaluation of investments
V Inne V Other
K Koszty finansowe K Financial expenses
I Odsetki, w tym: I Interest, including:
- dla jednostek powiązanych - for related parties
II Strata ze zbycia inwestycji II Loss on disposal of investments
III Aktualizacja wartości inwestycji III Revaluation of investments
IV Inne IV Other
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) L Profit (loss) on business activities (I+J-K)
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) M Result on extraordinary events (M.I. - M.II.)
I Zyski nadzwyczajne I Extraordinary gains
II Straty nadzwyczajne II Extraordinary losses
N Zysk (strata) brutto (L+/-M) N Gross profit (loss) (L+/-M)
O Podatek dochodowy O Income tax
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) P Other statutory reductions in profit (increases in loss)
R Zysk (strata) netto (N-O-P) R Net profit (loss) (N-O-P)

4 - wariant porównawczy

Lp. Tytuł No. Item
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: A Net revenues from sales and equivalent, including revenues:
- od jednostek powiązanych - from related parties
I Przychody netto ze sprzedaży produktów I Net revenues from sales of products
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) II Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki III Manufacturing cost of products for internal purposes
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów IV Net revenues from sales of goods and materials
B Koszty działalności operacyjnej B Operating expenses
I Amortyzacja I Amortisation and depreciation
II Zużycie materiałów i energii II Consumption of materials and energy
III Usługi obce III External services
IV Podatki i opłaty, w tym: IV Taxes and charges, including:
- podatek akcyzowy - excise duty
V Wynagrodzenia V Payroll
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VI Social security and other benefits
VII Pozostałe koszty rodzajowe VII Other costs by type
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów VIII Value of goods and materials sold
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) C Profit (loss) on sales (A-B)
D Pozostałe przychody operacyjne D Other operating revenues
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I Gain on disposal of non-financial fixed assets
II Dotacje II Subsidies
III Inne przychody operacyjne III Other operating revenues
E Pozostałe koszty operacyjne E Other operating expenses
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I Loss on disposal of non-financial fixed assets
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II Revaluation of non-financial assets
III Inne koszty operacyjne III Other operating expenses
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) F Profit (loss) on operating activities (C+D-E)
G Przychody finansowe G Financial revenues
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: I Dividend and profit sharing, including:
- od jednostek powiązanych - from related parties
II Odsetki, w tym: II Interest, including:
- od jednostek powiązanych - from related parties
III Zysk ze zbycia inwestycji III Gain on disposal of investments
IV Aktualizacja wartości inwestycji IV Revaluation of investments
V Inne V Other
H Koszty finansowe H Financial expenses
I Odsetki, w tym: I Interest, including:
- dla jednostek powiązanych - for related parties
II Strata ze zbycia inwestycji II Loss on disposal of investments
III Aktualizacja wartości inwestycji III Revaluation of investments
IV Inne IV Other
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) I Profit (loss) on business activities (F+G-H)
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) J Result on extraordinary events (J.I.J.II.)
I Zyski nadzwyczajne I Extraordinary gains
II Straty nadzwyczajne II Extraordinary losses
K Zysk (strata) brutto (I+/-J) K Gross profit (loss) (I+/-J)
L Podatek dochodowy L Income tax
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) M Other statutory reductions in profit (increases in loss)
N Zysk (strata) netto (K-L-M) N Net profit (loss) (K-L-M)

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

po najlepsze słownictwo w mieście:P

Łukasz

    Jako, że żyjemy w XXI wieku - jest naturalne i oczywiste, że powinniśmy korzystać z narzędzi i technologicznych rozwiązań, które wspomagają, wzbogacają, urozmaicają i czynią proces nauczania, przyswajania i zapiętywania nowej wiedzy po prostu lepszym, łatwiejszym i bardziej przystępnym.

    Dlatego moi uczniowe korzystają z takich aplikacji jak:

Memrise

Anki

Supermemo

BBC Hearing English

Evernote

a bardziej zaawansowani - z takich aplikacji jak:

Umano

TED

BBC News.

    Podczas moich zajęć jest zasadą, że słownictwo z każdego spotkania jest zapisywane w plikach tekstowych udostępnionych w chmurze (Google Drive), dzięki czemu każdy uczeń ma do nich dostęp w każdej chwili - z telefonu, tabletu czy poprzez przeglądarkę internetową.
Na tej zamej zasadzie każdy mój klient ma bezpośredni dostęp do podręczników i materiałów z zajęć (nagrania audio, materiały w formacie pdf).

    Korzyści z takiego systemu współdzielenia się wiedzą jest wiele:

- bezpośredni i błyskawiczny dostęp do materiałów w każdej chwili za pomocą internetu

- brak konieczności martwienia się o zagubione materiały i notatki - wszystko zapisywane jest w chmurze

- lepsza organizacja nauki

- możliwość uczenia się za pośrednictwem telefonu, np. w kolejce po kiszone ogórki czy w poczekalni gabinetu dentystycznego, czy w każdej innej lokalizacji, nawet gdy ma się tylko 5 minut na naukę

    Kolejną korzyścią i funkcjonalnością jest natychmiastowy dostęp do chmury. Każdy mój klient w oddzielnym pliku zapisuje wszelkie pytania i wątpliwości jakie ma odnośnie swojej nauki, języka angielskiego, czegoś co zdarzyło mu się napotkać w pracy czy podczas oglądania filmu. Dzięki synchronizacji z chmurą, takie pytania nie giną, nie zostają zapomniane i możemy je szczegółowo przedyskutować podczas najbliższego spotkania.

 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

Dział: Porady/nauka
czwartek, 16 październik 2014 00:00

Słownik pojęć mechanicznych angielsko-polski (O-R)

Oto kolejna część słownika motocyklowych i samochodowych pojęć mechanicznych.

Miłej lektury:)

O

oxygen sensor - sonda lambda
engine overhaul - generalny remont silnika
overdrive - nadbieg
octane rating - liczba oktanowa
oversteer - nadsterowność
turbo overhaul - regeneracja turbiny

P

particle filter - filtr cząsteczek stałych
play - luz (np. luz na kierownicy, kole, etc.)
pull rod - cięgło
priming -gruntowanie
particulate filter -filtr cząstek stałych
gas pedal AmE - pedał gazu
to pass AmE, to overtake BrE - wyprzedzać
PIT manoeuvre - manewr polegający na uderzeniu swoim autem innego auta na wysokości tylnego błotnika w celu wywołania niekontrolowanego poślizgu, stosowany przez policję w USA podczas pościgów
pulley - koło pasowe
to pull away - ruszyć
to pull over - zatrzymać się zjeżdżając na pobocze
license plate AmE, number plate BrE - tablica rejestracyjna
piston - tłok
pedal pad - nakładka na pedał
spark plug - świeca zapłonowa iskrowa
glow plug - świeca żarowa
planetary gears - przekładnia planetarna
pressure plate - tarcza dociskowa sprzęgła
oil pan - miska olejowa
tail pipe - rura wydechowa
pipe clamp - zacisk rury
water pump - pompa wodna
fuel pump - pompa paliwa
tire pressure - ciśnienie opon
contact patch - powierzchnia styku opony z nawierzchnią
predetonation - spalanie stukowe
auto parts - części samochodowe
brake pads, brake pucks - klocki hamulcowe
petrol BrE - benzyna
pre-owned car - samochód używany
option package - wyposażenie dodatkowe

R

RWD (Rear Wheel Drive) - napęd na tylne koła
rear - tył
rent a car, car rental - wypożyczalnia samochodów, wypożyczenie samochodu
to rear end - wjechać w tył pojazdu
reflector - światło odblaskowe
retarder - hamulec zwalniający
compression ratio - stopień sprężania
ring - pierścień
rig AmE - ciężarówka (ciągnik siodłowy z naczepą)
ride - bryka, fura, wózek
connecting rod - korbowód
rolling resistance - opory toczenia
rollcage - klatka bezpieczeństwa
rollover - dachowanie
piston rings - pierścienie tłoka
radiator - chłodnica
head restraint - zagłówek
rim - obręcz, felga
rust - rdza
RPM (revolutions per minute) - obroty na minutę
road tax - podatek drogowy
roof rack - bagażnik dachowy
have right-of-way - mieć pierwszeństwo przejazdu
odometer rollback - cofanie licznika kilometrów (przebiegu)
to replace - wymienić
rich air-fuel mixture - bogata mieszanka
residue - osad
riding the clutch - jeździć na półsprzęgle
rack-and-pinion - zębatkowa przekładnia kierownicza
rotary engine - silnik wankla

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Strona 7 z 14