Wyświetlenie artykułów z etykietą: english with lucas

poniedziałek, 01 grudzień 2014 00:00

SŁOWNIK WYRAŻEŃ KSIĘGOWYCH – ANGIELSKO-POLSKI

SŁOWNIK WYRAŻEŃ KSIĘGOWYCH – ANGIELSKO-POLSKI

 

Dlaczego księgowa przypomina bilans?
Dlatego, że jak się nie zgadza to się nie zgadza, ale jak się zgadza to we wszystkich pozycjach...

 

Czyli zapraszam do lektury słownika wyrażeń księgowych:)

 

account assignment = dekretowanie

accounting information  = system informatyczny rachunkowości

accounting period = okres sprawozdawczy

activity-based cost accounting  = kalkulacja kosztów oparta na działalności

assets  = aktywa, majątek

balance sheet  = zestawienie bilansowe, bilans

book value  = wartość księgowa

borrowed capital = kapitał obcy

bottom line  = rezultat, wynik końcowy

capital assets, fixed assets  = majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe

cash accounting  = rachunkowość kasowa

cash accounting methods  = metody rachunkowości kasowej

cash accounting scheme  = system księgowania gotówki

cash and flow statement  = raport kasowy

cash at the end of the reporting period  = środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego

cash bookkeeping  = księgowość kasowa

cash business  = operacje kasowe, operacje lokacyjne

cash flow statement  = sprawozdanie z przepływów pieniężnych

cash journal  = księga kasowa

cash note  = asygnata kasowa, kwit kasowy, polecenie wypłaty

cash report , cash statement  = raport kasowy

chart of accounts, COA = plan kont

chief accountant  = główny księgowy, główna księgowa

cost accounting technique  = metoda rachunkowości kosztów

cost method  = metoda ewidencji księgowej na bazie kosztów

cost-volume-profit, CVP  (skrót) = analiza koszt-wolumen-zysk, analiza CVP

creative accounting  = kreatywna księgowość

credit and debit  = ma-winien

credit note  = nota kredytowa

credit score = scoring kredytowy

current assets  = majątek obrotowy, aktywa obrotowe

debit  = debet (zmniejszenie sumy na koncie bankowym)

deferred tax = podatek odroczony

depreciation  = deprecjacja (obniżenie wartości czegoś), dewaluacja (waluty)

discounts and allowances  = skonto

double entry  = podwójne księgowanie

double-entry bookkeeping system  = reguła podwójnego zapisu

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation, EBITDA (skrót) = zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji

Earnings Before Interest and Taxes = zysk operacyjny (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek)

financial assets  = aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)

financial books  = księgi rachunkowe

financial liability  = zobowiązania finansowe, pasywa

financial result  = wynik finansowy

financial statement, finance statement  = raport finansowy, sprawozdanie finansowe

goodwill  = niematerialna wartość firmy

gross salary  = zarobki brutto

intangible assets  = wartości niematerialne i prawne

inventory   = inwentarz, spis

inventory valuation = wycena zapasów

invoice  = faktura

last-in, first-out, LIFO (skrót) = ostatni na wejściu - pierwszy na wyjściu

line item  = pozycja

negative return = strata (ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa)

net income = płaca netto

net loss  = strata netto

overhead costs, overhead charges, overhead expenses  = koszty stałe

price level accounting  = metoda księgowa mierzenia wpływu zmian cen na siłę nabywczą pieniądza

price-book ratio  = relacja ceny do wartości księgowej

profit and loss account [British English], profit and loss statement [American English] = rachunek zysków i strat

profit and loss brought forward  = wynik finansowy z poprzedniego okresu bilansowego

profit and loss for the financial year  = wynik finansowy roku obrotowego

re-invoice = refaktura

REA model  = model przystosowania księgowości do ery komputerowej (skrót od "resources, events, agents")

real accounts  = konto bilansowe

receipts  = przychody, wpływy (kasowe)

remitter = uiszczający, przekazujący, osoba dokonująca płatności (np. księgowy wykonujący płatność)

replacement cost  = koszt zastąpienia

run rate  = kalkulacja przychodów i rozchodów

stock accounting  = rachunkowość zapasów

stock bookkeeping  = księgowość magazynowa

target costing  = koszt docelowy

top line = przychody ze sprzedaży

unit costing  = rachunek kosztów jednostkowych

unit of account, money of account  = jednostka rozliczeniowa, jednostka obrachunkowa

working balance  = bilans roboczy

working capital  = kapitał obrotowy

writing down allowance, wda (skrót) = odpisanie ulgi

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

niedziela, 23 listopad 2014 00:00

Gramatyka. Język angielski - Past Continuous

Oto kolejna porcja gramatyki z Lucasem.

Dziś: Past Continuous.

 

Past Continuous

Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest czasem niedokonanym.

 

liczba pojedyncza

 

liczba mnoga

1 osoba

I was

 

we were

2 osoba

you were

 

you were

3 osoba

he was
she was
it was

 

they were


Do tego dokładamy czasownik z końcówką -ing i zdanie w Past Continuous gotowe.

Tom was writing the letter all day yesterday.

Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.

Yesterday at about eight we were listening to the music.

Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.

What were you doing on Friday?

Co robiliście w piątek?

He wasn't working in the garden two days ago.

On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.


Pytanie tworzymy przez inwersję:

Was Tom writing the letter all day yesterday?

Czy Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień?


Przeczenie? Tutaj wstawiamy nasze nieśmiertelne not, najczęściej w formie wasn't, weren't

was not

»

wasn't

were not

»

weren't

Tom wasn't writing the letter all day yesterday.

Tom nie pisał listu przez cały wczorajszy dzień.


Czasu Past Continuous używamy do mówienia o wydarzeniach trwających w określonym momencie w przeszłości. Bardzo często do opisu kiedy dana czynność trwała, używamy drugiego zdania w Past Simple. W takim przypadku bardzo pomocne są słowa

when

Kiedy

while

podczas gdy

I was watching TV when the telephone rang.

Oglądałem telewizję, kiedy zadzwonił telefon.

Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door.

Jane brała prysznic, kiedy nagle ktoś zapukał do drzwi.

       


Możemy także wyrazić dwie czynności, które trwały jednocześnie

Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him.

Mark się kąpał podczas gdy Sue leżała w łóżku i czekała na niego.

They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio.

Oni rozmawiali głośno kiedy Mary próbowała posłuchać wiadomości w radio.

She was still baking a cake when the guests arrived.

Ona wciąż piekła ciasto, kiedy goście przyjechali.

He was trying to open the window when he saw Jane.

On próbował otworzyć okno, kiedy zobaczył Jane.


Czynność, która w sposób ciągły wypełniała jakiś okres w przeszłości

I was learning all Sunday.

Uczyłam się całą niedzielę.

They were climbing all day to the top.

Przez cały dzień wspinali się na szczyt.

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

Dział: Gramatyka
niedziela, 23 listopad 2014 00:00

Słownik terminów administracyjnych

Słownik terminów administracyjnych

 

accommodation officer (British English), accommodations officer (American English) = urzędnik biura zakwaterowań lub wynajmu mieszkań

adjutant general  = dowódca milicji stanowej

administration official  = urzędnik administracji

administrative board  = organ administracyjny

autonomous oblast = obwód autonomiczny

autonomy  = autonomia, niezależność (o sposobie sprawowania władzy)

business activity register  = ewidencja działalności gospodarczej

civil servant  = urzędnik służby cywilnej

civil service  = administracja państwowa, służba cywilna, służba publiczna

clerical assistant  = niższy urzędnik

e-administration  = administracja elektroniczna

e-government  = administracja elektroniczna

endorsement  = dekretacja

energy performance certificate = certyfikat energetyczny

excise officer, exciseman  (British English) = urzędnik akcyzowy

functionary  = funkcjonariusz, urzędnik, urzędniczka

government employee  = urzędnik państwowy

government official  = urzędnik państwowy

immigration authorities  = urząd imigracyjny

incorporated town, incorporated municipality = miasto posiadające samorząd (American English)

Independency  = kongregacjonalizm

intendancy = intendentura

Internal Revenue Service , IRS  = Urząd Podatkowy (w USA)

junior clerk  = młodszy urzędnik

law enforcement officer  = funkcjonariusz organu ochrony porządku publicznego

local authority (British English), local government (American English) = władze lokalne

local council  = samorząd lokalny

local government   = rząd lokalny, samorząd (+2 inne znaczenia)

local self-government = samorząd terytorialny

macroregion = makroregion (obszar obejmujący kilka regionów)

municipal elections = wybory do władz samorządowych, wybory samorządowe

municipality  = władze samorządowe miasta

National Business Registry Number  = REGON

officer  = wyższy urzędnik

official  = urzędnik, urzędniczka, funkcjonariusz

open government  = open government (koncepcja zmian funkcjonowania instytucji publicznych)

operating officer  = urzędnik ds. operacyjnych

Patent Office, Patent and Trademark Office  = urząd patentowy

prefect  = prefekt (urzędnik)

public servant  = funkcjonariusz państwowy, urzędnik państwowy

registrar  = rejestrator, archiwista (urzędnik prowadzący rejestr)

revenue stamp  = znaczek skarbowy

self-government  = samorząd, autonomia

self-rule  = autonomia, samorząd

senior officer  = wysoki rangą urzędnik

smallest administrative unit in Poland = sołectwo

stamp duty  = opłata stemplowa, opłata skarbowa

subsidiarity  = zasada subsydiarności

tax inspector  = kontroler skarbowy, inspektor podatkowy

tax office  = urząd skarbowy

taxman  informal = urząd podatkowy

technology officer  = urzędnik ds. technologii

the Inland Revenue  = urząd skarbowy (w Wielkiej Brytanii)

town clerk  = pracownik urzędu miasta, urzędnik miejski

trading standards officer  = urzędnik ds. norm handlowych

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

niedziela, 23 listopad 2014 00:00

Tłumaczenia polskich aktów prawnych

Jeden z moich uczniów zapytał mnie o jak powiedzieć po angielsku: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak oto powstał ten wpis:)

 

Tłumaczenia polskich aktów prawnych

 

Business Law:

1.      Kodeks cywilny - The Civil Code

2.      Prawo prywatne międzynarodowe - International Private Law

3.      Kodeks spółek handlowych - The Code of Commercial Partnerships and Companies

4.      Prawo upadłościowe i naprawcze - Bankruptcy and Rehabilitation Law

5.      Prawo działalności gospodarczej - Economic Activity Law

6.      Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - The Freedom of Economic Activity Act

7.      Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - Provisions Introducing of Economic Activity Freedom Act

8.      Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - The National Court Register Act

9.      Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - Provisions Introducing the National Court Register Act

10.  Kodeks pracy - The Labour Code

11.  Ustawa o rozpatrywaniu spraw gospodarczych przez sądy - The Economic Matters Hearing Act

12.  Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - The Acts Prohibited Under Punishment Act

13.  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - The Protection of Competition and Consumers Act

14.  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - The Suppression of Unfair Competition Act

15.  Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - The Immovable Properties Acquisition by Foreign Persons Act

16.  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - The Land and Mortgage Registers and Mortgage Act

17.  Prawo zamówień publicznych - Public Procurement Law

18.  Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji - The National Investment Funds and Their Privatization Act

19.  Ustawa o funduszach inwestycyjnych - The Investment Funds Act

20.  Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych - The State Enterprises Act

21.  Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - The Commercialization and Privatization Act

22.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - The Copyright and Neighbouring Rights Act

23.  Ustawa o rzemiośle - The Crafts Act

24.  Prawo spółdzielcze - Cooperative Law

25.  Prawo geologiczne i górnicze - Geological and Mining Law

26.  Ustawa o cudzoziemcach - The Foreigners Act

27.  Ustawa o ochronie danych osobowych - The Personal Data Protection Act

28.  Ustawa o języku polskim - The Polish Language Act

29.  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - The Employment Promotion and Labour Market Institutions Act

 

Tax Law:

1.      Ordynacja podatkowa - The Tax Ordinance Act

2.      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - The Natural Persons' Income Tax Act

3.      Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - The Legal Persons' Income Tax Act

4.      Ustawa o podatku od towarów i usług - The Goods and Services Tax Act

5.      Ustawa o podatku akcyzowym - The Excise Duty Act

6.      Prawo celne - The Customs Law Act

7.      Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne - Provisions Introducing Customs Law

8.      Ustawa o opłacie skarbowej - The Stamp Duty Act

9.      Ustawa o podatku od czynności cywilno-prawnych - Act on Tax on Acts in Civil Law

10.  Ustawa o kontroli skarbowej - The Fiscal Control Act

11.  Ustawa o rachunkowości - The Accounting Act

12.  Prawo bankowe - Banking Law Act

13.  Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Public Offer of Financial Instruments Act

14.  Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - Trading in Financial Instruments Act

15.  Ustawa o obligacjach - The Bonds Act

16.  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - The Insurance Activity Act

17.  Prawo dewizowe - Foreign Exchange Law Act

18.  Rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych - Regulation on General Foreign Exchange Permissions

19.  Prawo wekslowe - Bills of Exchange Law

20.  Prawo czekowe - Cheques Law

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

niedziela, 23 listopad 2014 00:00

Podatki, finanse i audyty po angielsku

Wraca zmęczony grabarz do domu, ledwie żywy, pada z nóg. Żona pyta : Co Ci Stefciu? Ile pogrzebów miałeś dzisiaj?! A on : Jeden, ale chowaliśmy naczelnika urzędu skarbowego. No i co z Tego?! No niby nic ale jak go tylko zakopaliśmy ,to zerwały się takie brawa że musieliśmy 7 razy bisować...

 

Tak oto zaczynamy pierwszą część wpisów na temat z pogranicza podatków, finansów i audytów (oczywiście po angielsku)

Podatki, finanse i audyty po angielsku

 

administracja podatkowa danego kraju - tax administration of a given country

centrum interesów życiowych - centre of interests

definicja legalna - legal definition

dochód - profit, income, earnings

działalności gospodarcza - business activity

formularz podatkowy - tax form

gdzie masz silniejsze powiąznaia rodzinne, zawodowe, kapitałowe? - where do you have stronger family, professional capital ties?

ile dni mieszkasz w danym kraju ? - How many days do you stay in (country)?

inne źródła - other sources

jaka jest Twoja rezydencja podatkowa ? - what is your tax residence?

jaki jest Twoj adres zamieszkania ? - what is your address of residence?

klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania - double taxation avoidance clause

koszty uzyskania przychodu -  the costs of income generation

metoda proporcjonalnego zaliczenia -  the credit method

metoda wyłączenia z progresja - exemption with progression

miejsce na złożenie podpisu - place for signature

obowiązek podatkowy - tax obligation

oświadczenie - Prawo declaration; oświadczenie podatkowe Fin. tax return; oświadczenie majątkowe Fin. statement of means; Polit. financial disclosure

pismo urzędowe - official letter

podatek do zapłaty - tax due

podatek należny - tax due

podatkowe prawo materialne - tax substantive law

podatkowe prawo proceduralne - tax procedural law

podstawa opodatkowania - tax base

poza zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych – outside of the The Natural Persons' Income Tax Act/ The Legal Persons' Income Tax Act

przychód - revenue(net revenue)

przychód nie podlegający opodatkowaniu -  the profit that is not subject to taxation

przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu - income less tax deductible

przychód z kapitałów pieniężnych - capital gains

przychód ze sprzedaży nieruchomości - revenue from the sale of real estate

rezydent podatkowy - tax resident

skala podatkowa - tax scale

ulga na dzieci - child relief(z tytułu posiadania dziecka)

ulga na internet - internet relief

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - double taxation agreement, double tax treaty

urzędnik skarbowy - revenue officer

ustawa/przepisy podatkowe - finance act

w którym kraju mieszkasz dłużej ? - in which country do you live longer?

w którym kraju płacisz podatki ? - in which country do you pay taxes?

wniosek o rozłożenie podatku na raty - application for payment of tax by instalment

wniosek o wspólne opodatkowanie – application for joint taxation

wykładnia językowa, funkcjonalna, systemowa - language, functional, systemic interpretation

wysokość podatku - the amount of tax

zgodnie z art./ na podstawie art. - according to/based on article

zobowiązanie podatkowe - tax liability

zwolnienie podmiotowe - subjective tax exemption

źródła prawa podatkowego - sources of tax law

źródła przychodu - source of income

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Nielegalny w 7 krajach Lucas

Strona 6 z 14