Business English - Angielski Biznesowy (21)

Słownictwo biznesowe - business english vocabulary

 

Oto krótka lista typowych angielskich zwrotów używanych w biznesie:

 

annual turnover - roczny obrót
balance the budget - zbilansować budżet
brisk business - świętnie idące interesy
business is booming - interesy idą świetnie
carry out market research - przeprowadzić badanie rynku
cease trading - zaprzestać prowadzenia biznesu
exceed, overspend the budget - przekroczyć budżet
float the company, go public - wprowadzić firmę na rynek giełdowy
go into business - rozpocząć działalność
go into partnership - wejść w współkę
go out of business - zbankrutować
go under, fold, go bankrupt - zbankrutować
make a loss/make a profit - przynosić straty/zyski
market forces - siły rynkowe
meet, stick to a budget - zmieścić się w budżecie
put in a bid - złożyć ofertę w aukcji
rival company - konkurent
run a business - prowadzić firmę
sales figures - dane sprzedażowe
set a high value on customer service - obsługa klienta jest dla nas wysoką wartością
set up a business - założyć firmę
set up an account - założyć konto
stiff/cut-throat competition - zażarta konkurencja
strike/do a deal - dobić targu
take on staff - zatrudnić nowych pracowników
tender - przetarg
win a contract - zdobyć kontrakt

 

Zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 6 i 7 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to pass (something) up

to decline (usually something good)

Don't pass up on this great opportunity. Place your order today.

to put (something) off

to postpone
przełożyć na później

I haven't done my taxes yet. I've been putting it off for a long time.

to put (something) together

to assemble
złożyć, zmontować

How long will it take to put the scale model together?

to run into

to meet someone unexpectedly
wpaść na kogoś, napotkać

I ran into Stacey from Accounting in the supermarket yesterday.

to send (something) back

to return
odesłać, zwrócić

The product was defective. We'll have to send it back.

to set (something) up

to arrange;organize
ustalić, zorganizować

I'll set up the conference call and send you an invite.

to shop around

to compare prices
porównać ceny

We should bid low on this one. They always shop around.

to sort (something) out

to organize or resolve a problem
ustalić, rozwiązać problem

There was some confusion with the new work schedule. No one is sure who works on Sunday. We're calling a meeting to sort it out.

to take (something) back

to return an item
zwrócić coś

She always shops there because she knows that she can take anything back that she isn't happy with.

to think (something) over

to consider
przemyśleć coś, rozważyć

Honestly, I don't know what I'm going to do. The job offer is great, but I'm not sure if I want to leave my current position. I'll have to think it over.

to turn (something) down

1) to decrease the volume or strength of something (volume, heat, etc)
zmniejszyć, przyciszyć
2) reject and offer
odmówić czegoś

1) Could you turn your music down so I can take this call?
2) They turned down our proposal.

to try (something) out

to test or use something experimentally
przymierzyć, wypróbować

We're going to try it out for a few weeks and let you know what we think. If we like it, we'll place an order.

to use (something) up

to finish the supply
zużyć, wykorzystać

I can't believe it's only May and I've used up all my sick days already.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki: http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 5 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to let (someone) in

to allow to enter

wpuścić kogoś (do środka)

I forgot my badge again. Hopefully someone else is in the
office and can let me in.
to look forward to

to be excited about something in the future

cieszyć się na myśl o czymś, oczekiwać

I'm really looking forward to having an extended weekend
next week.
to look into

to investigate

przyjrzeć się, zbadać, przeanalizować

Please look into some ways we can cut costs. Every penny
counts.
to look out for

to be careful, vigilant, and take notice

uważać na

You must always look out for new business opportunities.
to look (something) over

to check; examine

sprawdzić, przejrzeć

Could you look over this report to make sure there are no
mistakes?
to look up to

to have a lot of respect for someone

podziwiać

I really look up to her. She has been with the company for
a long time and is really knowledgeable.
to make (something) up

1) to invent (a story, lie, excuse, reason, etc.)
1) zmyśleć

2) to resolve an argument or quarrel (not a separable verb when used like
this).
2) pogodzić się

3) to compensate for something
3) wynagrodzić, zadośćuczynić

1) I don't believe their story. I think they made it up.
2) Are they still fighting about that? I thought they had made up a while
ago? 3) I didn't get anything accomplished yesterday. I'm going to have to
work extra hard to make up for it today.
to mix (something) up

to confuse two or more things

pomylić, pomieszać

I always mix their names up. Which one is Bob, and which
one is Brad?
to pass (something) out

to give the same thing to many people

rozdać, rozprowadzić

Carly is passing out a schedule of today's events.
to pass (something) up

to decline (usually something good)

zrezygnować

Don't pass up on this great opportunity. Place your order
today.

 

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 4 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 


to go after


1) to follow someone
2) to try to achieve something

1) być po kimś (w kolejce)
2) starać się coś osiągnąć


1) Pam will give her talk first, and Scott will go after
her.
2) If we got the account, they would be our biggest client. I'm really going
to go after the account.

to go against


to compete; oppose

rywalizować


We're going against three or four other contractors. Be
sure to bid low.

to go over


to review

przeanalizować, poddać ocenie


I want to go over last month's numbers with you.

to hand (something) in


to submit (a report, a paper, etc)

wręczyć


I forgot to hand in my expense reports. Now I won't get
reimbursed until next month.

to hand (something) out


to distribute the same thing to a group of people

rozdać


I'll start explaining the changes while Jason hands out a
copy of the new policy.

to hang on


to wait for a short time (informal)

poczekać


Could you hang on for a second, please? I'll be right
there.

to keep (something) up


to continue doing something

kontynuować


You've been doing really well lately. Keep it up!

to let (someone) down


to disappoint; to not help or support

zawieść kogoś, rozczarować


I was really depending on him to expedite the shipping on
that order. The products are still in the warehouse. He really let me down.

 

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

 

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 3 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to get (something/someone) back

to receive something that you had before

odzyskać, dostać spowrotem

You can borrow my stapler, but make sure I get it backwhen you're done with it.
to get back at

to retaliate; to take revenge on someone

odpłacić komuś

He might get back at you for asking him so many toughquestions during his presentation.
to get in

1) enter - wejść

2) arrive - przybyć

1) Get in the car. I'll give you a ride.2) I worked late last night and didn't get in until after 9 PM.
to get over (something)

to recover

przeboleć/dojść do siebie

I was upset that I didn't get the promotion, but I gotover it after a while.
to get together

to meet (but not for the first time)

spotkać się

I try to get together with some old friends from collegeonce or twice a year.
to get up

1) to get out of bed – wstać z łóżka

2) to stand - wstać

1) I get up late on the weekends because I have to get upreally early on weekdays.2) He got up and walked to the podium to give his speech.
to give in

to reluctantly stop fighting or arguing

poddać się

Management didn't want to give in to the union's demands,but in the end they didn't have a choice.
to give (something) up

to quit a habit or quit doing a certain activity

zrezygnować

I gave up checking Facebook at work. I'm trying to be moreproductive.
to give up

to stop trying

poddać się, dać za wygraną

Just because we failed the first time doesn't mean weshould give up. We just need to change a few things.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 2 z 7)

 

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

 

Zapraszam do lektury:

 


to cut back on

to consume less
ograniczyć

It's a tough economy. We're trying to cut back on
unnecessary expenses.
to cut in
to interrupt
przerwać

Can I cut in and say something, please?
to do (something) over
to do again
zrobić coś ponownie

I can't believe I closed the document without saving. Now
I'm going to have to do the whole thing over.
to do away with
to discard; to put an end to
pozbyć się, porzucić

They did away with bonuses last year because their profits
were so low.
to drop by
come without an appointment; to visit briefly
wpaść

John dropped by my office to talk about last month's
figures.
to drop (someone/something) off
to take someone/something somewhere and leave them/it
there
podrzucić coś

My car was in the shop, so Kevin dropped me off at my
house.
to end up
to eventually reach, do, or decide
w końcu osiągnąć, zrobić, zdecydować

At first I thought I wanted to be an accountant. Then, I
studied finance. I ended up getting my degree in management, though.
to figure (something) out
to understand; to find the answer
rozwikłać, zrozumieć, znaleźć rozwiązanie

I can't figure out why the printer isn't working. I've
tried everything, and it still won't work.
to fill (something) out
to write information in blanks
wypełnić

There were a lot of forms to fill out when I got my new
job.
to find out
to gain knowledge about something
dowiedzieć się

I finally found out how to forward my mail from one email
account to another.
to cut back on
to consume less
ograniczyć

It's a tough economy. We're trying to cut back on
unnecessary expenses.
to cut in
to interrupt
przerwać

Can I cut in and say something, please?
to do (something) over
to do again
zrobić coś ponownie

I can't believe I closed the document without saving. Now
I'm going to have to do the whole thing over.
to do away with
to discard; to put an end to
pozbyć się, porzucić

They did away with bonuses last year because their profits
were so low.
to drop by
come without an appointment; to visit briefly
wpaść

John dropped by my office to talk about last month's
figures.
to drop (someone/something) off
to take someone/something somewhere and leave them/it
there
podrzucić coś

My car was in the shop, so Kevin dropped me off at my
house.
to end up
to eventually reach, do, or decide
w końcu osiągnąć, zrobić, zdecydować

At first I thought I wanted to be an accountant. Then, I
studied finance. I ended up getting my degree in management, though.
to figure (something) out
to understand; to find the answer
rozwikłać, zrozumieć, znaleźć rozwiązanie

I can't figure out why the printer isn't working. I've
tried everything, and it still won't work.
to fill (something) out
to write information in blanks
wypełnić

There were a lot of forms to fill out when I got my new
job.
to find out
to gain knowledge about something
dowiedzieć się

I finally found out how to forward my mail from one email
account to another.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 1 z 7)

 

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

 


PHRASAL VERB

DEFINITION

EXAMPLE
to ask around to ask many people the same question
(po)pytać (innych ludzi)

I need a good real estate agent. Could you ask around the
office and see if anyone knows one?
to back (someone) up to support
poprzeć, wesprzeć

Thanks for backing me up in the meeting.
to call (someone) back to return a phone call
oddzwonić

We have a bad connection. I'll call you back in a few
minutes.
to call (something) off to cancel
odwołać

Management is going to call the meeting off because so
many people are out sick today.
to not care for to not like (formal)
nie lubić, nie obchodzić

I don't care for team building activities. I think they
are a waste of time.
to check in to arrive and register at a hotel or airport
zgłosić się, zameldować, odprawić

We checked in at 5 PM and then went to get something to
eat.
to check out to leave a hotel
wymeldować

We checked out a few hours late and had to pay an extra
fee.
to check (someone/something) out to look at carefully, investigate
zbadać, sprawdzić

I'm not sure why the copier isn't working. I'll check it
out.
to chip in (also to pitch in) to help
zrzucić się, dołożyć

We should be able to finish quickly if everyone pitches
in.
to come across to find unexpectedly
napotkać

I was reading last night and I came across a couple of
phrasal verbs I had never seen before.
to count on to rely on
polegać na

We have a great team. I can count on everyone to do their
best.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Business Idioms - Idiomy i inne nieformalne angielskie wyrażenia stosowane w korporacjach i biurach

Witam oto materiał o idiomach, często nieformalnych i kolokwialnych wyrażeniach, które można usłyszeć w angielskojęzycznym biurze.

Zdecydowanie warto się zapoznać z tym materiałem. Szczególnie, że dotyczy on żywego, prawdziwego języka, którego przykłady trudno znaleźć w politycznie poprawnych podręcznikach do Business English.

Zapraszam do lektury i nauki:)

cz.2

 

give someone a pat on the back To "give someone a pat on the back" means to tell someone that he or she did a good job. The boss gave Brian a pat on the back for coming up with such a good idea.
give something/someone the thumbs down To "give something or someone the thumbs down" means to deny approval. I can't believe she gave us the thumbs down. I thought it was a great idea.
give something/someone the thumbs up To "give something or someone the thumbs up" means to approve. They gave our new proposal the thumbs up. We're going out to celebrate tonight.
go broke To "go broke" means to go bankrupt or to lose all the money a person or business had. There was too much competition and their expenses were too high. They eventually went broke.
go down the drain When you waste or lose something, it is said to "go down the drain." He dropped out of college in his third year and never continued his studies. All of his hard work and money went down the drain.
go the extra mile To "go the extra mile" means to do more than what people expect of you. We go the extra mile for our customers. If someone is dissatisfied with a purchase, we refund their money and offer them a discount on their next purchase.
go through the roof If something is "going through the roof," it means it is increasing very quickly. We're really happy that our number of Facebook followers has gone through the roof.
gray area If something is in a "gray area" it means that it is something undefined that is not easily categorized. I asked our lawyers if it was legal, and they said it wasn't clear. It's in a gray area.
ground-breaking If something is "ground-breaking" it means it is new and innovative. The iPhone was a ground-breaking piece of technology when it was released in 2008.
hands are tied If you do not have any control over a situation, your "hands are tied." I would love to get you a job at my company, but my hands are tied. Management isn't hiring any additional employees this year.
have someone's work cut out If you have a lot of work to do or a particularly difficult assignment, you "have your work cut out for you." She has to sell $35,000 worth of products by the end of the month. She has her work cut out for her.
hit the nail on the head To "hit the nail on the head" means to do or say something 100% correctly. I agree with John 100%. I think he really hit the nail on the head.
in a nutshell "In a nutshell" means in a few words. In a nutshell, this book is about how to motivate employees.
in full swing If a project is "in full swing," it means that it has been completely started and that it is progressing or moving as fast as it ever will. Construction on the new site is in full swing now.
in the black If a company is "in the black," it means that they are making a profit. We're not having a great year, but at least we're in the black.
in the driver's seat To be "in the driver´s seat" means to be in control. I'm not used to being in the driver's seat. I should probably buy some management books.
in the red If a company is "in the red," it means that they are not profitable and are operating at a loss. When I started my own business, we were in the red for the first two years. We didn't see a profit until the third year.
keep your eye on the ball To "keep your eye on the ball" means to focus and concentrate on what you want to achieve. I know we can do it. We just need to keep our eye on the ball and not lose our focus.
last straw The "last straw" means the last annoyance, disturbance, or betrayal which causes someone to give up, lose his or her patience, or become very angry. Our boss was unhappy with Brian's performance for a while, but when he came to work three hours late without calling, it was the last straw.
learn the ropes To "learn the ropes"means to learn the basics of something. I like my new position. 
I´m starting to learn the ropes.
long shot A "long shot" is something that has a very low probability of happening. Winning the lottery is a long shot, but millions of people still buy lottery tickets.
loophole A legal "loophole" occurs If a law is unclear or omits information. This lack of legal clarity allows people or corporations to take advantage of the situation and pay less in taxes or gain some other advantage. Some people complain that millionaires avoid paying taxes by finding loopholes in tax laws.
lose ground (opposite is to "gain ground") To "lose ground" means to lose some type of an advantage (market share, for example) to a competitor. Apple lost some ground to Samsung last quarter.
lose-lose situation (also called a "no-win situation") A "lose-lose situation" is when someone has to choose between various options and all the options are bad. It's a lose-lose situation. If they lay off more workers, they'll get bad press. If they don't lay off more workers, they won't be able to compete.
nine-to-five A "nine-to-five" is a job during normal working hours. The term came into existence because many work days start at 9 AM and end at 5 PM. She was tired of working a nine-to-five job, so she took her savings and started a restaurant.
no brainer If a decision is really obvious or really easy to make, the decision is a "no brainer." Taking the new job was a no brainer. They offered me more money, a better schedule, and more vacation days.
no strings attached If something is given without expecting anything in return, it is given with "no strings attached." They will let you try the product for free with no strings attached. If you don't like it, there is no pressure to buy it or give them anything in return.
no time to lose If there is "no time to lose," it means that there is a lot of pressure to complete something quickly. I told them I'd send the email by the end of the day and it's already 4:45. I need to get to work. There's no time to lose.
not going to fly If a solution isn't effective, people say that it "isn't going to fly." I don't think that idea's going to fly. Let's keep generating ideas.
off the top of one's head If someone says something "off the top of his or her head," it means that he or she gives a response without thinking about it for a long time or doing any research on the subject. I have no idea how many branches they have. Off the top of my head, I'd say about 20.
on a roll If someone is "on a roll," it means that he or she has had several successes in a row. Our profits have been above our projected numbers for five months in a row. We're really on a roll.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Business Idioms - Idiomy i inne nieformalne angielskie wyrażenia stosowane w korporacjach i biurach

 

Witam oto materiał o idiomach, często nieformalnych i kolokwialnych wyrażeniach, które można usłyszeć w angielskojęzycznym biurze.

Zdecydowanie warto się zapoznać z tym materiałem. Szczególnie, że dotyczy on żywego, prawdziwego języka, którego przykłady trudno znaleźć w politycznie poprawnych podręcznikach do Business English.

Zapraszam do lektury i nauki:)

cz. 3

on the ball To be "one the ball" means to be alert and aware of things. My new personal assistant is working out well. He's really on the ball.
on the same page page If two people are "on the same page," they are in agreement about something. Let's go over the details of what we agreed on just to make sure that we're on the same page.
on top of something To be "on top of something" means to be in control of a situation and aware of changes. I read a lot to stay on top of the latest changes in my industry.
on your toes To be "on your toes" means to be alert. Stay on your toes. Anything can happen.
out in the open If something is "out in the open" it is public knowledge and not hidden from people. I think it's a good policy to do things out in the open because people get suspicious if you do things in secret.
out of the loop (opposite: in the loop) To be "out of the loop" means to not know something that a select group of people knows. The opposite, "to be in the loop," means to be part of a select group with knowledge that others do not have. I felt like I was out of the loop after being on vacation for two weeks.
pink slip If someone gets the "pink slip," it means they have been fired. They gave him the pink slip. He wasn't performing very well.
play hardball To "play hardball" means to be competitive in a cruel way and without showing mercy. Playing hardball means doing anything possible to win. He played hardball to get where he is, so I would be careful what you say and do around him.
put all someone's eggs in one basket To "put all someone's eggs in one basket," means to rely on only one thing to bring you success. It's not good to only invest in the stock market. You don't want to put all your eggs in one basket.
put the cart before the horse To "put the cart before the horse" means to do or think about things in the wrong order. They were trying to find investors without even having a business plan. They were putting the cart before the horse.
raise the bar To "raise the bar" means to set the standards or expectations higher, usually by achieving or creating something better than what had previously existed. The new software is getting great reviews. It looks like they've really raised the bar for the competition.
read between the lines To "read between the lines" means to understand something that wasn't communicated directly. Reading between the lines involves understanding what someone is implying or suggesting but not saying directly. He didn't say that he wants to leave the company, but I can read between the lines. He's thinking of getting a new job.
red tape "Red tape" refers to excessive rules, procedures, and regulations that make it difficult to accomplish something. We usually use "red tape" to talk about government requirements that create difficult, time-consuming barriers for people and businesses. The new law is going to create a lot of extra red tape and we're going to have to pay our lawyers a lot more money.
rock the boat To "rock the boat" means to cause problems or disrupt a peaceful situation. He thought about demanding a raise, but then he decided he didn't want to rock the boat.
round-the-clock "Round the clock" means 24 hours a day. We have round-the-clock production at all our manufacturing facilities.
run/go around in circles To "run (or go) around in circles" means to do the same thing over and over again without getting any results. I've made phone calls all day and haven't made a single sale. I feel like I've been running around in circles all day.
safe bet A "safe bet" means something that will probably happen. It's a safe bet that smart phones will be much more advanced in 10 years.
same boat If people are in the same difficult situation, they are in the "same boat." We're all worried about losing our jobs. We're in the same boat.
second nature When someone learns how to do something so well that it appears that he or she was born knowing how to do it, we say that the activity is "second nature" to him or her. He's been a computer programmer for ten years. At this point, programming is second nature him.
see eye to eye To "see eye to eye" with someone means to agree with that person. We don't always see eye to eye, but I respect her opinions and appreciate her honesty.
see something through To "see something through" means to do something until it is finished. I told my boss that I really wanted to see my current project through before taking on another project.
sever ties To "sever ties" means to end a relationship. We had to sever ties with several of our suppliers due to late shipments.
shoot something down To "shoot something down" means to deny something, such as a proposal or idea. It's best not to shoot ideas down during a brainstorming session. The goal is to generate ideas, not to criticize them.
sky's the limit If there is no limit to the possibilities of something, people often say "the sky's the limit." With their commission structure, the sky's the limit to what you can make.
small talk "Small talk" is conversation about unimportant topics that do not offend people (the weather, for example). We typically spend about 15 minutes making small talk before we start our meetings.
smooth sailing (or clear sailing) "Smooth sailing" is a term used to describe a situation where success is achieved without difficulties. Once our largest competitor went out of business, it was smooth sailing.
snail mail "Snail mail" is the term used for the traditional mail that goes through the post office. The term is used because a "snail" is a slow-moving animal. If you want to fill out form 52-E and send it to the government, you have to do it using snail mail. They don't allow you to scan the document.
stand one's ground If you "stand your ground," it means that you will not change your opinion or position on an issue. We tried to change the dress code, but Human Resources stood their ground.
start off on the right foot To "start off on the right foot" means to start something in a positive way. We offered them a very generous price on their first order and everything shipped on time. We really started off on the right foot.
start off on the wrong foot To "start off on the wrong foot" means to start something in a negative way. I just switched cable companies. They overcharged me for the first month's service. They really started off on the wrong foot.

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 Business Idioms - Idiomy i inne nieformalne angielskie wyrażenia stosowane w korporacjach i biurach

 

Witam oto materiał o idiomach, często nieformalnych i kolokwialnych wyrażeniach, które można usłyszeć w angielskojęzycznym biurze.

Zdecydowanie warto się zapoznać z tym materiałem. Szczególnie, że dotyczy on żywego, prawdziwego języka, którego przykłady trudno znaleźć w politycznie poprawnych podręcznikach do Business English.

Zapraszam do lektury i nauki:)

 

IDIOM Meaning/Znaczenie Examples/Przykłady
24/7 "24/7" means 24 hours a day, seven days a week. The convenience store on the corner is open 24/7.
a tough break When something unfortunate happens, it can be called a "tough break." It was a tough break for us when Caroline quit. She was one of our top performers.
ahead of the curve To be "ahead of the curve" means to be more advanced than the competition. We're investing a lot of money in research and development so we can stay ahead of the curve.
ahead of the pack To be "ahead of the pack" means to be better or more successful than the competition. If we want to stay ahead of the pack, we're going to have to work really hard and continue to innovate.
ASAP "ASAP" is an acronym for "as soon as possible." I need to finish these reports. My boss needs them ASAP.
at stake "At stake" means at risk. I'n a little nervous about giving this presentation. There's a lot at stake.
back to square one To go "back to square one" means to start something over again. Our programmers identified what they thought the problem was with the software. After working for several hours, it turns out that the problem is something totally different, so it looks like we have to go back to square one.
back to the drawing board To go "back to the drawing board" means to start something over again, and go back to the planning stage of something. The prototype wasn't successful. We have to go back to the drawing board.
backroom deal A "backroom deal" is an agreement or decision that is made without the public knowing about it. I think they got the government contract because of a backroom deal.
ballpark number A "ballpark number" is a very inexact estimate. I´m not sure what a Super Bowl commercial costs, but to give you a ballpark figure, I´d say about three million dollars.
behind someone's back To do something "behind someone's back" means to do something without someone's knowledge and in a way that is not fair. She didn't think it would be fair to go behind his back and talk to management, so she confronted him directly.
behind the scenes What happens in secret or not in front of the general public is said to happen "behind the scenes." They make it look so effortless, but they do a lot of hard work and planning behind the scenes.
big picture Everything that is involved with a particular situation is called "the big picture." Even though we all have very specific tasks to do, our manager makes sure we don't lose sight of the big picture.
blue collar A "blue collar worker" is someone who works with his or her hands (manufacturing, construction, maintenance, etc.) The opposite is a "white collar worker." A white collar worker is someone who works in an office (customer service, management, sales, etc.) "Blue collar"(and "white collar") can also be used to describe a job, position, or a place. It's a blue collar town, with a lot of farmers and factory workers.
by the book To do things "by the book" means to do things according to company policy or law. It means to follow the rules 100%. There are a lot of regulatory industries that audit us on a regular basis. It's important that we do everything by the book.
call it a day To "call it a day" means to decide to stop working for the day. Well, John, it's 7:00 and I'm getting hungry. How about we call it a day?
catch someone off guard To "catch someone off guard" means to surprise someone by doing something that he or she was not expecting. Mike was caught off guard when they asked him to direct the meeting.
cave (or cave in) If someone "caves" or "caves in" it means that the person gives in to something or agrees to something that he or she previously did not want to accept. The employees complained about the change in policy, but the supervisor refused to cave in.
change of pace "A change of pace" is something different from a normal routine or schedule. It´s nice to go on business trips because
it´s a change of pace.
come up short To "come up short" means to try to achieve something but fail. We often say that someone has "come up short" when someone fails to achieve a goal, but not completely. The charity fund raiser was supposed to raise three million dollars, but they came up short.
corner a market To "corner a market" means to dominate a particular market. Apple has cornered the market on mp3 players. They have a very large percentage of market share.
cut corners To "cut corners" means to take shortcuts and find an easier or cheaper way to do something. We don't cut corners on our luxury products. They are all made to high standards with materials of the highest quality.
cut one's losses If you stop doing something that is unproductive and won't ever generate results, you "cut your losses." Advertising through that company was expensive and we didn't see an increase in sales. So, we decided to cut our losses and stop doing business with them.
cut-throat "Cut-throat" is used to describe something that is very intense, aggressive and merciless. In business school, the competition was cut-throat.
diamond in the rough A "diamond in the rough" is something or someone that has a lot of potential but first requires a lot of work. He was a diamond in the rough. He was really intelligent and had great ideas, but his management and English skills weren't very good.
easy come, easy go "Easy come, easy go," is an expression used to communicate that something gained easily is also lost easily. We use this expression after something has been lost. A lot of people who inherit money waste it on stupid things. I guess it's easy come, easy go.
fifty-fifty "Fifty-fifty" means something is divided equally -- 50% for one person, 50% for the other person. My business partner and I split everything fifty-fifty.
from the ground up If you start a business, project, or something else from zero, you start it "from the ground up." Bill Gates built Microsoft from the ground up.
game plan A "game plan" is a strategy or plan. They're not sure what their game plan is for the upcoming election.
get back in/into the swing of things To "get back in/into the swing of things" means to get used to doing something after you have had a break from that activity. Our company shuts down operations for three weeks during the holiday season. When I go back to work in January, it's always difficult to get back in the swing of things.
get down to business To "get down to business" means to stop making small talk and start talking about serious topics related to business. Well, everyone's here, and I know everyone is very busy. So, let's get down to business and talk about the proposal.
get something off the ground To "get something off the ground" means to start a project or business. We're very glad that the planning process is over. We're looking forward to getting the project off the ground.
get the ball rolling To "get the ball rolling"means to start something (a work project, for example). We really need to get the ball rolling on this project. The deadline is in June, and it's already April.
get/be on the good side of someone If someone likes you, you are "on the good side" of that person. I always remember my coworkers' birthdays and get them a card or small gift. I like to get on people's good side.
get/have foot in the door To "get or have your foot in the door" means to take a low-level position with a company with the goal of eventually getting a better position with the same company in the future. My son just took a low-paying internship position with a large company. He was happy to get his foot in the door at a well-known, respected company.

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Strona 1 z 2