poniedziałek, 01 grudzień 2014 00:00

SŁOWNIK WYRAŻEŃ KSIĘGOWYCH – ANGIELSKO-POLSKI

Napisał

SŁOWNIK WYRAŻEŃ KSIĘGOWYCH – ANGIELSKO-POLSKI

 

Dlaczego księgowa przypomina bilans?
Dlatego, że jak się nie zgadza to się nie zgadza, ale jak się zgadza to we wszystkich pozycjach...

 

Czyli zapraszam do lektury słownika wyrażeń księgowych:)

 

account assignment = dekretowanie

accounting information  = system informatyczny rachunkowości

accounting period = okres sprawozdawczy

activity-based cost accounting  = kalkulacja kosztów oparta na działalności

assets  = aktywa, majątek

balance sheet  = zestawienie bilansowe, bilans

book value  = wartość księgowa

borrowed capital = kapitał obcy

bottom line  = rezultat, wynik końcowy

capital assets, fixed assets  = majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe

cash accounting  = rachunkowość kasowa

cash accounting methods  = metody rachunkowości kasowej

cash accounting scheme  = system księgowania gotówki

cash and flow statement  = raport kasowy

cash at the end of the reporting period  = środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego

cash bookkeeping  = księgowość kasowa

cash business  = operacje kasowe, operacje lokacyjne

cash flow statement  = sprawozdanie z przepływów pieniężnych

cash journal  = księga kasowa

cash note  = asygnata kasowa, kwit kasowy, polecenie wypłaty

cash report , cash statement  = raport kasowy

chart of accounts, COA = plan kont

chief accountant  = główny księgowy, główna księgowa

cost accounting technique  = metoda rachunkowości kosztów

cost method  = metoda ewidencji księgowej na bazie kosztów

cost-volume-profit, CVP  (skrót) = analiza koszt-wolumen-zysk, analiza CVP

creative accounting  = kreatywna księgowość

credit and debit  = ma-winien

credit note  = nota kredytowa

credit score = scoring kredytowy

current assets  = majątek obrotowy, aktywa obrotowe

debit  = debet (zmniejszenie sumy na koncie bankowym)

deferred tax = podatek odroczony

depreciation  = deprecjacja (obniżenie wartości czegoś), dewaluacja (waluty)

discounts and allowances  = skonto

double entry  = podwójne księgowanie

double-entry bookkeeping system  = reguła podwójnego zapisu

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation, EBITDA (skrót) = zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji

Earnings Before Interest and Taxes = zysk operacyjny (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek)

financial assets  = aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)

financial books  = księgi rachunkowe

financial liability  = zobowiązania finansowe, pasywa

financial result  = wynik finansowy

financial statement, finance statement  = raport finansowy, sprawozdanie finansowe

goodwill  = niematerialna wartość firmy

gross salary  = zarobki brutto

intangible assets  = wartości niematerialne i prawne

inventory   = inwentarz, spis

inventory valuation = wycena zapasów

invoice  = faktura

last-in, first-out, LIFO (skrót) = ostatni na wejściu - pierwszy na wyjściu

line item  = pozycja

negative return = strata (ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa)

net income = płaca netto

net loss  = strata netto

overhead costs, overhead charges, overhead expenses  = koszty stałe

price level accounting  = metoda księgowa mierzenia wpływu zmian cen na siłę nabywczą pieniądza

price-book ratio  = relacja ceny do wartości księgowej

profit and loss account [British English], profit and loss statement [American English] = rachunek zysków i strat

profit and loss brought forward  = wynik finansowy z poprzedniego okresu bilansowego

profit and loss for the financial year  = wynik finansowy roku obrotowego

re-invoice = refaktura

REA model  = model przystosowania księgowości do ery komputerowej (skrót od "resources, events, agents")

real accounts  = konto bilansowe

receipts  = przychody, wpływy (kasowe)

remitter = uiszczający, przekazujący, osoba dokonująca płatności (np. księgowy wykonujący płatność)

replacement cost  = koszt zastąpienia

run rate  = kalkulacja przychodów i rozchodów

stock accounting  = rachunkowość zapasów

stock bookkeeping  = księgowość magazynowa

target costing  = koszt docelowy

top line = przychody ze sprzedaży

unit costing  = rachunek kosztów jednostkowych

unit of account, money of account  = jednostka rozliczeniowa, jednostka obrachunkowa

working balance  = bilans roboczy

working capital  = kapitał obrotowy

writing down allowance, wda (skrót) = odpisanie ulgi

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Czytany 30095 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 luty 2015 17:53