wtorek, 16 sierpień 2016 15:41

Angielskie czasowniki modalne - modal verbs tabelka

Zapraszam do zapoznania się z materiałem o angielskich czasownikach modalnych, tzw. "modal verbs".

Angielskie czasowniki modalne:

[teraźniejszość i przyszłość]

Czasowniki modalne (Can, could, may, might, will, would, must, shall, should):

- nie ma 2 modalnych koło siebie

Will can, should may

- modalny + bezokolicznik

(nie będzie form przeszłych, +s, -ing)

- Modalny + czasownik = teraźniejszość, przyszłość

I can swim. You must work on your English.

- pytania przez inwersję

Can you help me?

Would you close the window?

- negacje zawsze przez dodanie “not” do czasownika modalnego

I can – I cannot

I will – I will not=won’t

 

Użycie:

- wyrażanie swojego nastawienia, emocji

- prawdopodobieństwo

- konieczność

- oferowanie

- proszenie

- pozwolenie

 

Can:

- zdolność

can swim.

Can=be able to

Will you be able to help me?

Will you be able to finish this project till(do) Monday? [be able to – nie można użyć will+can]

- pozwolnie

You can use my shower.

You can’t use my computer.

- przekonianie na podstawie tego co wiesz (dedukcja)

This can’t be Heniek, he is on holidays in Greece. (nie może)

This must be Heniek’s car, look at the license plate. (musi)

 

Should:

- powinność (rady, sugestie)

You should eat less KFC.

- oczekiwania

My parents should be here at 5.

My girlfriend should visit me tomorrow.

Should = ought to

Ought not to – negacja

I don’t think you should eat this burrito. (negacja na początku zdania)

I think you shouldn’t eat this burrito.

 

Had better=’d better:

- będzie lepiej jeśli coś zrobisz (często - bo inaczej będą jakieś negatywne konsekwencje)

You had better wear jeans for the party.

 

May, might, could:

- wyrażanie niepewności, coś jest jedną z możliwości

It may/might/could be the postman at the door.

It may be difficult to solve, it could/might the server problem.

may not be able to come to this party, because I will have a lot of work.

You may/might/could be late, if you don’t hurry.

It may not be a good time for a conversation.

 

Have to:

- okoliczności nas do czegoś zmuszają

have to get up at 7 tomorrow, because I am going to the doctor.

 

Must:

- pisemne reguły

You must wear a uniform at school.

- wyrażanie opinii, silne przekonanie

You must go to the gym more often.

 

Mustn’t – nie wolno

You mustn’t walk on grass!

You mustn’t kick the boss in the face.

 

Don’t have to – nie muszę

don’t have to go to work tomorrow, because it is Sunday.

We don’t have to give you this information.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne t-shirty:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Czytany 4841 razy

Artykuły powiązane

 • kolejność angielskich przymiotników

  Order of english adjectives - kolejność angielskich przymiotników

  Kiedy przed rzeczownikiem znajduje się więcej niż jeden przymiotnik, przymiotniki mają określony szyk. Przymiotniki, które określają opinie i nastawienie występują na początku (np. amazing), następnie przymiotniki neutralne, rzeczowe (np. red):

 • Różnica pomiędzy OTHER a ANOTHER

  Jaka jest różnica pomiędzy słowami OTHER a ANOTHER?

   

  Otóż różnica jest następująca:

   

  Other – przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej (nie ma na końcu –s)

  Tell the other people.


  Other użyte bez rzeczownika po nim, ma normalnie w liczbie mnogiej –s.

  Tell the others.

  Can you show me some other shoes?

  Can you show me some others?


  Another używamy z liczbą mnogą, kiedy mówimy o czasie lub liczbach

  Let's wait another few minutes.

  The job will take another 10 days.

   

  Another – o jeden więcej, kolejny

  Have another potato.

   

  Ale z liczbą mnogą i niepoliczalnymi używamy raczej "more" kiedy mamy na myśli więcej.

  Have more meat.

  Have more potatoes.

   

  I jak zawsze zapraszam na:

  http://www.englishwithlucas.com/

  i

  https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

  śmieszne koszulki:

  http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 • Linking Words – czyli słowa pomagające łączyć elementy wypowiedzi.

  Podczas nauki języka angielskiego warto z czasem zwrócić uwagę na płynność wypowiedzi i w przypadku osiągnięcia komunikatywności w języku wzbogacić swoją wypowiedz o np. poniższe słowa:

   

  Linking Words – czyli słowa pomagające łączyć elementy wypowiedzi.


  Accordingly – zatem, odpowiednio
  The cost of materials rose sharply last year. Accordingly, we were forced to increase our prices.
  After all – przecież, w końcu, ostatecznie
  So you made it after all!


  All the same – mimo to; mimo wszystko; niezależnie od tego
  He’s not very reliable, but I like him all the same.


  Although/Even though – mimo, pomimo że, choć, chociaż
  Although the sun was shining it wasn’t very warm.


  Anyway – w każdym razie, i tak; poza tym; jednak(że), mimo to; przynajmniej, w każdym razie
  The water was cold but I took a shower anyway.


  As a matter of fact – właściwie, prawdę mówiąc
  ‘I suppose you’ll be leaving soon, then?’
  ‘No, as a matter of fact I’ll be staying for another two years.’


  As a result – w rezultacie, w konsekwencji, w efekcie


  As opposed to – w przeciwieństwie do, przeciwnie do
  200 attended, as opposed to 300 the previous year.


  As well as – tak dobrze jak, zarówno
  They sell books as well as newspapers.


  At any rate – w każdym razie
  I may be away on business next week but at any rate I’ll be back by Friday.


  At least – przynajmniej, co najmniej
  It works, at least I think it does.

  Besides – ponadto, do tego, oprócz, poza
  Besides working as a doctor, he also writes novels in his spare time.


  Broadly speaking/generally speaking – ogólnie mówiąć, ogólnie rzecz biorąc
  Generally speaking, the more you pay, the more you get.


  By and large – w zasadzie; ogólnie mówiąc; najczęściej
  By and large, I enjoyed my time at school.


  Consequently – w rezultacie, w konsekwencji
  This poses a threat to agriculture and the food chain,
  and consequently to human health.


  Despite the fact that – pomimo tego, że
  She was good at physics despite the fact that she found it boring.


  Even so – mimo wszystko, mimo to
  There are a lot of spelling mistakes; even so, it’s quite a good essay.


  For a start/first of all/in the first place/for one thing – po pierwsze
  ‘Why don’t you get a car?’ ‘Well, for one thing, I can’t drive!’


  For that reason – z tego powodu


  Furthermore – ponadto
  He said he had not discussed the matter with her.
  Furthermore, he had not even contacted her.


  Having said that – to powiedziawszy
  I sometimes get worried in this job. Having said that, I enjoy doing it, it’s a challenge.


  Hence – odtąd, stąd, (a) więc
  We suspect they are trying to hide something,
  hence the need for an independent inquiry.


  However – jednak(że), choć, żeby, jakkolwiek
  We thought the figures were correct. However, we have now discovered some errors.

  In addition – w dodatku, na dodatek, dodatkowo
  There is, in addition, one further point to make.


  In addition to – ponadto, oprócz
  In addition to these arrangements, extra ambulances will be on duty until midnight.


  In contrast – natomiast, w przeciwieństwie do, przeciwnie do
  The company lost $7 million this quarter in contrast to a profit of $6.2 million a year earlier.

  In turn – w zamian, z kolei
  Increased production will, in turn, lead to increased profits.


  Indeed – rzeczywiście; istotnie; a nawet, a co więcej; naprawdę
  I don’t mind at all. Indeed, I would be delighted to help.


  Moreover – ponadto, poza tym
  A talented artist, he was, moreover, a writer of some note.


  Nevertheless/none the less – niemniej jednak, jednakże, pomimo tego, jednak
  There is little chance that we will succeed in changing the law. Nevertheless, it is important that we try.


  On the contrary – (wręcz) przeciwnie
  ‘It must have been terrible.’ ‘On the contrary, I enjoyed every minute.’


  On the other hand – z drugiej strony
  On the one hand they’d love to have kids, but on the other hand, they don’t want to give up their freedom.


  On the whole – ogólnie; generalnie
  On the whole, I’m in favour of the idea.


  On top of that – na domiar złego, co więcej
  On top of that, my car’s been stolen.

  Owing to – z powodu, ponieważ…; w związku z tym, że…
  The game was cancelled owing to torrential rain.


  Still – wciąż, nadal, jeszcze, mimo to
  We searched everywhere but we still couldn’t find it.


  Thus – w ten sposób, tak oto, stąd, tak więc, jak dotąd, dotychczas
  We do not own the building. Thus, it would be impossible for us to make any major changes to it.


  To a large/some/certain extent – w dużym, pewnym, pewnym(ale konkretnym, określonym) stopniu

  To be perfectly honest – mówiąc szczerze
  To be perfectly honest, I didn’t want to go anyway.


  To make the matters worse – na domiar złego
  And then, to make matters worse, his parents turned up.


  To put it in another way – innymi słowy
  He was too trusting—or, to put it another way, he had no head for business.


  To tell the truth – prawdę mówiąc
  To tell the truth, I fell asleep in the middle of her talk.


  What’s more – co więcej
  You’re wrong, and what’s more you know it!


  Whereas – podczas gdy
  Some of the studies show positive results, whereas others do not.


  While – choć, chociaż, tak długo jak, podczas gdy
  While Tom’s very good at science, his brother is absolutely hopeless.

   

  wsiadajcie na:

  http://www.englishwithlucas.com/

  i

  https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

  śmieszne koszulki:

  http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 • Angielskie czasowniki modalne (modal verbs) - tabelka

  No to dziś gramatyka.

  Dziś angielskie czasowniki modalne(modal verbs)

  Tabelka:

  table-with-modal-verbs

   

  WSKAKUJCIE NA:

  http://www.englishwithlucas.com/

  i

  https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

  śmieszne koszulki:

  http://englishwithlucas.cupsell.pl/

   

  El Lucasso de la Bomba

 • Present Continuous z Lucasem. Zasady użycia i przykłady.

  Chcesz być równie genialny w posługiwaniu się angielskim jak Ronaldo
  w kopaniu skórzanego worka napompowanego powietrzem?

  To ucz się z Lucasem angielskiej gramatyki!!!

  Dziś gramatyka języka angielskiego - Present Continuous.

  Zapraszam:)

   

  Present Continuous

  Present Continuous
  opisuje czynność jaka jest w danej chwili wykonywana(teraz). Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:


  - odpowiedniej dla osoby formy czasownika być,
  - czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing.

  Oto przykład:

  Batman is writing a letter.

  Batman pisze list. (w tej chwili)

   


  Najpierw mamy osobę, która wykonuje czynność (Batman), następnie trzecią formę czasownika być (is). Następnie dodajemy do czasownika głównego pisać (write) końcówkę -ing i dopełnienie - w tym wypadku słowo list (a letter). Pierwsze zdanie w Present Continuous gotowe!

  Oto formy czasownika to be dla wszystkich osób:

  liczba pojedyncza

  liczba mnoga

  1 osoba

  I am

  we are

  2 osoba

  you are

  you are

  3 osoba

  he is
  she is
  it is

  they are


  Tworzenie właściwej formy czasownika głównego jest bardzo proste, do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing

  write

  »

  writing

  pisać

  read

  »

  reading

  czytać

  sit

  »

  sitting

  siedzieć

  look

  »

  looking

  patrzeć

  do

  »

  doing

  robić

  take

  »

  taking

  zabierać

  eat

  »

  eating

  jeść


  Możemy już utworzyć kilka przykładowych zdań:

  You are eating a book.

  Ty zjadasz książkę.(bo np. jesteś bardzo głodny)

  Barbara is having breakfast.

  Barbara je śniadanie.(pewno je książki z jajecznicą)

  Turtles are running.

  Żółwie biegną.(bo nie chcą spóźnić się do kina np.)

  I am punching this carrot.

  Biję tę marchewkę.(bo masz takie hobby)

  We are waiting for a donkey.

  Czekamy na osła.(Są kraje, w których używa się ich
  do dystrybucji pizzy i małych śpiworków)

  He is looking at his back.

  On patrzy na swojej plecy.(Bo jest joginem)

  We are making a shish-kebab.

  Robimy szaszłyk.(Np. dla tego pana jogina)


  Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:

  Is Batman writing a letter?

  Czy Batman pisze list? (w tej chwili)


  I dalsze przykłady:

  Are you eating a book?

  Czy jesz książkę?

  Is Barbara having breakfast?

  Czy Barbara je śniadanie?

  Are they running?

  Czy oni biegną?

  Am I punching this carrot?

  Czy biję tę marchewkę?

  Are we waiting for a donkey?

  Czy czekamy na osła?

  Is he looking at his back?

  Czy on patrzy na swoje plecy?

  Are we making a shish-kebab?

  Czy robimy szaszłyk?


  Przeczenia:

  Tutaj potrzebne nam będzie dodatkowe słowo: not (czyli nie):

  Batman is not writing a letter.

  Batman nie pisze listu.


  W większości przypadków "składamy" dwa słówka:

  is not

  »

  isn't

  are not

  »

  aren't


  Czyli nasze zdanie będzie brzmiało:

  Batman isn't writing a letter.

  Batman nie pisze listu.


  I przykłady

  You aren't eating a book.

  Ty nie jesz książki.

  Barbara isn't having breakfast.

  Barbara nie je śniadania.

  They aren't running.

  Oni nie biegną.

  I am not punching a carrot.

  Nie biję marchewki.

  We aren't waiting for a donkey.

  Nie czekamy na osła.

  He isn't looking at his back.

  On nie patrzy na swoje plecy.

  We aren't making a shish-kebab.

  Nie robimy shish-kebaba.


  Użycie:
  Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:


  1. Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich, bardzo często w tej sytuacji używamy dodatkowych słówek mówiących, że czynność jest wykonywana w tej chwili:

  now

  teraz

  at the moment

  w tej chwili


  Kilka przykładów:

  Brunchilda is reading an interesting book.

  Brunchilda czyta (w tej chwili) interesującą książkę.

  What is Czesław doing? He's repairing his car at the moment.

  Co robi Czesław? W tej chwili naprawia swój samochód.

  We are waiting for the doctor.

  Czekamy na lekarza.

  Look at them. They are kissing again.

  Popatrz na nich. Znowu się całują.

  I'm drinking hot mushroom soup now.

  Piję teraz gorącą zupę grzybową.

  Why are you tickling him?

  Dlaczego go łaskoczesz? (teraz, w tym momencie)

  He's showing his sister his new turban.

  On pokazuje swojej siostrze swój nowy turban.


  2. Używamy go także do opisu czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas (włączając w to chwilę obecną). Musimy podać jak długo dana czynność jest wykonywana.

  This month Tom is studying hard for his exams.

  W tym miesiącu Tomek uczy się pilnie do egzaminów. (ale nie musi się uczyć akurat w tej chwili)

  He is building a new slaughterhouse.

  On buduje nową rzeźnię.

  I'm taking driving lessons.

  Biorę lekcje jazdy samochodem.


  3. Jeśli coś zaplanowaliśmy, to także możemy wyrazić to w Present Continuous:

  On Friday we are having an important meeting with flying zombie monkeys.

  W piątek mamy ważne spotkanie z latającymi małpami zombie.

  I'm having a date with Andżelika next week.

  W przyszłym tygodniu mam randkę z Andżeliką.

  Sorry, we are working this evening.

  Przykro nam, wieczorem pracujemy. (nie możemy wyjść)


  4. Jeśli opisujemy czynność powtarzającą się lecz nie jest to "stała" cecha człowieka czy rzeczy.

  Why are you being so naughty today?!

  Dlaczego dzisiaj jesteś taki niegrzeczny?! (wyjątkowo dziś jest taki)

  She's making the same spelling mistake again.

  Ona robi wciąż ten sam błąd w pisowni.


  Uwagi:

  Niektóre czasowniki nie są zwykle używane w czasie Present Continuous. Są to wyrazy oznaczające "stan" a nie czynność. Oto ich lista:

  be, believe, want, cost, own, know, hear, need, see, smell, taste, think, guess, understand

   

  Wsiadajcie na:

  http://www.englishwithlucas.com/

  i

  https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

  śmieszne koszulki:

  http://englishwithlucas.cupsell.pl/

  Lucas