poniedziałek, 28 marzec 2016 11:35

Project Management - słownictwo

Napisał

Project Management Vocabulary/Słownictwo

 

Kiedy stwierdzisz, że dosiadasz martwego konia szybko z niego zsiądź - mówi Indianin Dakota
W życiu zawodowym często próbujemy jednak w podobnej sytuacji innych strategii
Jak postępują Kierownicy Projektów (Project Managerowie) i ich szefowie
■ dają nam mocniejszy bicz
■ zmieniają jeźdźca
■ mówią: "Co się dzieje? Zawsze jeździliśmy na tym koniu"
■ powołują zespół ludzi do zbadania konia
■ pouczają nas, jak inni obchodzą się ze zdechłymi końmi
■ podwyższają standardy jakościowe jazdy na zdechłych koniach
■ tworzą oddział specjalny do ożywienia konia
■ dodają jednostkę treningową do doskonalenia jazdy konnej
■ dokonują porównania zdechłych w różny sposób koni
■ kupują zewnętrznych jeźdzców, którzy lepiej potrafią się obchodzić ze zdechłymi końmi
■ zaprzęgają większą liczbę zdechłych koni, aby zwiększyć prędkość
■ zwiększają budżet, aby zwiększyć wydajność konia
■ dokupują coś, co zwiększa prędkość zdechłych koni
■ oświadczają, że nasz koń zdechł "lepiej, szybciej i taniej" niż koń konkurencji

 

A teraz zapraszam do słownictwa związaniego z project managementem:)

 

A
Ability – umiejętność
Accommodate – dostosować, pogodzić
According to – zgodnie z
Accordingly – stosownie, odpowiednio
Accountable for sth – odpowiedzialny za coś
Activities, actions – działania
Actual – rzeczywisty, faktyczny
Adaptive – elastyczny, przystosowalny
Adataptability – zdolność do przystosowania się
Address – zajmować się
Adjust – regulować, dostosować
Advantages – zalety
Agility – zręczność
Allow – pozwalać
Among – wśród
Apply – stosować
Approach – podejście
Approve – zatwierdzić
As a whole – jako całości
As opposed to – w przeciwieństwie do
Available – dostępny

B
Behaviour – zachowanie
Below – poniżej

C
Cause – powodować, przyczyna
Chaotic/kejotic/ - chaotyczny
Collabolator – współpracownik
Collective – zbiorowy
Collocation – rozmieszczenie, kolokacja
Competitive advantage – przewaga konkurencyjna
Comprehensive – wszechstronny, rozległy, szeroko zakrojony
Concern - dotyczyć
Conduct – przeprowadzić
Confident – pewny
Constraint – ograniczenie
Contant pace – stałe tempo
Content – zawartość
Convene – zwołać, zebrać
Convey – przekazać
Convince – przekonać
Corresponding – analogiczny, odpowiadający
Create confusion – wywołać zamęt
Current – obecny
Cutting edge – nowatorski, najbardziej zaawansowany

D
Dashed line – linia przerywana
Deal with – zajmować się
Decide – postanowić
Decrease steadily – zmniejszać się miarowo
Deliverable – rzecz dostarczona
Delve into – zanurkować, zagłębić, sięgać do, wniknąć
Desired – pożądany
Determine – określić
Determine – wyłonić, wybrać
Diagram – wykres, schemat
Differ from – różnić się od
Directed at – skierowany do
Disadvantageous – niekorzystny(niezyskowny)
Dispersed – rozproszony
Draft – szkic
Due to – z powodu

E
Efficient – wydajny
Emerge – wyłonić, pojawić
Emphasis – nacisk, emfaza, podkreślenie
Employ – stosować, wykorzystywać, posługiwać się; zatrudnić
Enable – umożliwić
Enforce – narzucić, egzekwować, wprowadzić w życie
Enhance – zwiększyć, poprawić
Ensure – zapewnić
Especially – szczególnie, zwłaszcza
Essential – kluczowy
Evolve – opracować, rozwinąć, ewoluować
Exact – dokładny
Excellence – doskonałość
Execute – wykonać, zrealizować
Expertise – doświadczenie, ekspertyza

F
Facilite – ułatwiać
Factor - czynnik
Fall into 2 categories – dzielić się na 2 kategorie
Flow – przepływ
Force – zmusić
Framework – ramy, struktura, konstrukcja
Frequent – częsty
Frequently – często, z dużą częstotliwością
Friction – tarcie
Fulfillment – spełnienie

G
Gain – uzyskać
Groom – przygotować, zadbać, pielęgnować

H
Handle – zajmować się, mieć do czynienia, obsługiwać
Harness – wykorzystać, ujarzmić
Helpful – pomocny
Hiccough/hiccup – czkawka; także: problem
Honesty – uczciwość

I
Implement – wdrożyć
Impose – narzucić
In order to – w celu
In turns – na zmianę
Including – włączając
Incorporate – włączyć, dołączyć
Incorporation – włączenie, dodanie, włączenie
Increment – przyrost, inkrementacja
Indefinitely – bez końca, na czas nieokreślony
Indicators – wskaźniki
Individual – jednostka
Input – wkład, dane wejściowe, wprowadzenie danych
Intend – zamierzać
Interface – kontaktować się
Interim – przejściowy, tymczasowy
Interval – interwał, przedział czasu, odstęp
Invaluable – nieoceniony
Involved – zainteresowany, zaangażowany
Involvement – zaangażowanie, uczestnictwo, udział
Item – rzecz, element
Iterative – wielokrotny, iteratywny

J
Justification – uzasadnienie

K
Keep me posted – informuj mnie na bieżąco

L
Lack – brakować
Last – trwać
Lead to – prowadzić do
Limit – ograniczyć
Limitation – ograniczenie
Losses - straty

M
Make a mess – narobić bałaganu
Mandatory – obowiązkowy
Manner – sposób
Measurable – wymierny, wyraźny
Meet an objective – osiągnąć cel
Meet expectations – spełnić oczekiwania
Message – przekaz
Mindset – sposób myślenia, nastawienie

N
Necessary – konieczny

O
Objective – cel
One by one – jeden po drugim
Outdated – przestarzały, nieaktualny
Overall – w sumie, ogólnie
Oversee – nadzorować
Ownership – własność, posiadanie

P
Pace – tempo
Parallel – równoległy, podobny, zbliżony, analogiczny
Participate – uczestniczyć
Pattern – wzór, szablon, model
Perceive – postrzegać
Piece – kawałek, element
Possess – posiadać
Predictable - przewidywalny
Preferably – najlepiej
Prescibe – zalecać, określać
Pressure – presja, nacisk
Primarily – głównie, przede wszystkim
Primary – główny
Principle – zasada
Prioritize - uszeregować pod względem ważności
Problem resolution – rozwiązywanie problemów
Prominent – znaczący, czołowy, wiodący
Put emphasis on sth - kłaść nacisk na coś

Q
Question – kwestionować

R
Rapidly changing – gwałtownie zmieniający się
Rather than – raczej, niż
Regulate – regulować
Remain – pozostać
Repetition – powtórzenie
Review – poddawać ocenie, przeanalizować
Rumour – plotka

S
Satisfy – usatysfakcjonować, zadowolić
Select – wyłonić, wybrać
Self-organizing – samoorganizujący się
Seperate – oddzielny
Shippable – dostarczalne
Shrink – kurczyć się, zmniejszać
Stand out – wyróżniać
Standing out – wyróżniający się
Stated – wyrażony, stwierdzony
Struggle with – zmagać się z, mieć kłopot z
Suitable for – odpowiedni dla
Supervision – nadzór, kierownictwo
Sustain – utrzymać, kontynuować
Sustainable – zrównoważony, trwały

T
Take into account – brać pod uwagę
Take up/meet a challange – podjąć wyzwanie
The following – następujący
The weakest link – najsłabsze ogniwo
Therefore – dlatego
They are right – oni mają rację
They have rights – mają prawa
Through – poprzez
Throughout – poprzez cały czas; w całym (obszarze)
Thus – w ten sposób, tak oto, tak więc
Timely – czasowy, punktualny, w samą porę
Treated – traktowany
Tune – wyregulować, dostroić
Turbulent – wzburzony, niespokojny
Turn back – zawrócić

U
Ultimately – ostatecznie, w końcu
Uncertainty – niepewność
Uncover – odkryć
Under supervision – pod nadzorem
Undertake – podjąć się, przedsięwziąć, przystąpić do
Unfavourable – niekorzystny(sytuacja)
Uninterrupted – nieprzerwany, ciągły
Unsatisfactory – niezadowalający
Untimely – niedogodny, nie w porę
Urgent – pilny
Usage – wykorzystanie

V
Valuable – wartościowy
Various – różny
Velocity – prędkość
Volatile – burzliwy

W
Whereas – podczas gdy
While – podczas gdy
Whose – czyj, który
With preference for sth – preferując
Work out – wypracować

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Czytany 4000 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 marzec 2016 11:49